เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY

งานเอกสารและข้อมูลบริการประชาชน

- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
- นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ
- IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ITA

- 001 โครงสร้างหน่วยงาน - 002 ข้อมูลผู้บริหาร - 003 อำนาจหน้าที่ - 004 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - 005 ข้อมูลการติดต่อ - 006 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 007 ข่าวประชาสัมพันธ์ - 008 Q&A - 009 Social network - 010 แผนดำเนินงานประจำปี - 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน - 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - 013 คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - 015 คู่มือสถิติการให้บริการ - 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - 017 E-service - 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน - 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 022 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี - 025 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล - 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 030 ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 032 ช่องทางการฟังความคิดเห็น - 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - 034 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No gift policy ) - 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม - 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประทุจริตประจำปี รอบ6เดือน - 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า ผลิตภัณฑ์ /ร้านอาหาร ที่พัก ในตำบล

- Video หอมแม่คำ

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562, เปิดอ่าน 728 ครั้ง < ย้อนกลับ

ส่วนที่

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

  1. 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

 

ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

สนับสนุน

1

การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

1. การเศรษฐกิจ

2. การดำเนินงานอื่น

1. อุตสาหกรรมและการโยธา

2. งบกลาง

กองช่าง

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองคลัง

2

การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของระบบเศรษฐกิจชุมชน

1. บริการชุมชนและสังคม

2. การเศรษฐกิจ

1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. การเกษตร

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองคลัง

3

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาสังคม ความยากจน และคุณค่าทางสังคม

1. บริการชุมชนและสังคม

2. บริการชุมชนและสังคม

3. การดำเนินงานอื่น

1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3. งบกลาง

สำนักปลัดเทศบาล

กองการศึกษา

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

4

การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

1. บริหารทั่วไป

2. บริการชุมชนและสังคม

3. บริการชุมชนและสังคม

4. บริการชุมชนและสังคม

1. บริหารงานทั่วไป

2. การศึกษา

3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

สำนักปลัดเทศบาล

กองการศึกษา

สำนักปลัดเทศบาล

กองการศึกษา

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

5

การพัฒนาด้านระบบบริการสาธารณสุขและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. บริหารทั่วไป

2. บริหารทั่วไป

3. บริการชุมชนและสังคม

4. บริการชุมชนและสังคม

5. บริการชุมชนและสังคม

6. การเศรษฐกิจ

1. บริหารงานทั่วไป

2. การรักษาความสงบภายใน

3. สาธารณสุข

4. เคหะและชุมชน

5. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6. การเกษตร

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

 

 

ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

สนับสนุน

6

การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. บริหารทั่วไป

2. บริหารทั่วไป

3. บริการชุมชนและสังคม

4. บริการชุมชนและสังคม

5. บริการชุมชนและสังคม

6. บริการชุมชนและสังคม

7. บริการชุมชนและสังคม

8. บริการชุมชนและสังคม

9. การเศรษฐกิจ

10.การเศรษฐกิจ

1. บริหารงานทั่วไป

2. การรักษาความสงบภายใน

3. การศึกษา

4. สาธารณสุข

5. สังคมสงเคราะห์

6. เคหะและชุมชน

7. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

8. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
9. อุตสาหกรรมและการโยธา

10.การพาณิชย์

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขฯ

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

กองการศึกษา

กองช่าง

กองช่าง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

รวม

6 ยุทธศาสตร์

4 ด้าน

13  แผนงาน

5 หน่วยงาน

5 หน่วยงาน

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น