เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY

งานเอกสารและข้อมูลบริการประชาชน

- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
- นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ
- IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ITA

- 001 โครงสร้างหน่วยงาน - 002 ข้อมูลผู้บริหาร - 003 อำนาจหน้าที่ - 004 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - 005 ข้อมูลการติดต่อ - 006 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 007 ข่าวประชาสัมพันธ์ - 008 Q&A - 009 Social network - 010 แผนดำเนินงานประจำปี - 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน - 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - 013 คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - 015 คู่มือสถิติการให้บริการ - 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - 017 E-service - 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน - 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 022 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี - 025 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล - 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 030 ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 032 ช่องทางการฟังความคิดเห็น - 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - 034 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No gift policy ) - 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม - 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประทุจริตประจำปี รอบ6เดือน - 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า ผลิตภัณฑ์ /ร้านอาหาร ที่พัก ในตำบล

- Video หอมแม่คำ

พันธกิจ

ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2565, เปิดอ่าน 969 ครั้ง < ย้อนกลับ

 • สำนักปลัด

  "ชุมชนเข้มแข็ง สังคมปลอดภัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ"

  ชุมชนมีความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการมีผู้นำที่มีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและกัน มีการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่อาศัย มีการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี รวดเร็ว ด้วยความรู้และทักษะที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องมุ่งผลสำเร็จต่อการปฏิบัติหน้าที่และผู้รับบริการ ร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และกิจกรรมที่ต้องกระทำให้บรรลุวันถุประสงค์ โดยไม่ทำให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ำกัน

 

 • กองคลัง

  "ภาษีฯ เป็นธรรม เร่งนำไปพัฒนา พัสดุจัดหา คุ้มค่าโปร่งใส การเงินฉับไว ยึดมั่นในคุณธรรม"

  มีการจัดเก็บภาษี ตามระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดเพื่อนำรายได้มาพัฒนาชุมชน
  การจัดหาพัสดุ เพื่อเกิดความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงิน ความโปร่งใส ความประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาร ดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
  การเงินและบัญชี มุ่งเน้นการพัฒนาการปฏิบัติงาน นำความรู้มาประยุกต์ใช้ สามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รักษาระเบียบวินัย คุณธรรม คำถึงถึงจรรยาบรรณอาชีพ และรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม เพื่อรองรับเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

 

 • กองช่าง

 


"ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดี บริการรวดเร็ว ประสานความสามัคคีในหน่วยงาน ร่วมกันพัฒนา"

ดำเนินการตามแผนงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านการจราจร ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน น้ำประปาและไฟฟ้าสาธารณะ ให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ร่วมมือกับส่วนราชการในหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 • กองสาธารณสุข


"เมื่องน่าอยู่ สู่ความร่มรื่น ก้าวนำด้านการเกษตรปลอดสารพิษแบบครบวงจร ทุกชีวีสุขภาพดีมีพลานามัย ห่างไกลโรค  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

 • กองการศึกษา


"การศึกษาเพื่อชุมชน สังคมปลอดภัย ก้าวไกลเทคโนโลยี วัฒนธรรมประเพณีเด่น"

มีการจัดการศึกษาถือเป็นการบริการสาธารณะ มุ่งหวังให้คนในชุมชนได้ศึกษา เรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาความอัธยาศัย ซึ่งความรู้เป็นเครื่องมือที่ยั่งยืนในการพัฒนาคนให้ร่วมกันสร้างสังคมให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางสังคม ภายใต้การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต สื่อดาวเทียม Tablet หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมโลก และหวนกลับมาอนุรักษ์ สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของไทย ให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น