เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY
แผนพัฒนา

- แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน
- การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
- แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 5/2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2567
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

งานเอกสารและข้อมูลบริการประชาชน

- มาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
- นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
- IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
- คำสั่งเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- รายงานการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน)
- คู่มือการใช้ระบบบริการออนไลน์ (e-service)

การร้องเรียนและการประเมิน

- Q&A
- ร้องเรียน - ร้องทุกข์
- ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
- ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะเทศบาลตำบลแม่คำ ( อำเภอแม่จัน )
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานทางการเงิน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ6 เดือน 2566
- รายงานงบการเงินพร้อมผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566

งานพัสดุ

- ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2566
- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

พันธกิจ

ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2565, เปิดอ่าน 1353 ครั้ง < ย้อนกลับ

 • สำนักปลัด

  "ชุมชนเข้มแข็ง สังคมปลอดภัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ"

  ชุมชนมีความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการมีผู้นำที่มีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและกัน มีการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่อาศัย มีการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี รวดเร็ว ด้วยความรู้และทักษะที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องมุ่งผลสำเร็จต่อการปฏิบัติหน้าที่และผู้รับบริการ ร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และกิจกรรมที่ต้องกระทำให้บรรลุวันถุประสงค์ โดยไม่ทำให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ำกัน

 

 • กองคลัง

  "ภาษีฯ เป็นธรรม เร่งนำไปพัฒนา พัสดุจัดหา คุ้มค่าโปร่งใส การเงินฉับไว ยึดมั่นในคุณธรรม"

  มีการจัดเก็บภาษี ตามระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดเพื่อนำรายได้มาพัฒนาชุมชน
  การจัดหาพัสดุ เพื่อเกิดความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงิน ความโปร่งใส ความประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาร ดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
  การเงินและบัญชี มุ่งเน้นการพัฒนาการปฏิบัติงาน นำความรู้มาประยุกต์ใช้ สามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รักษาระเบียบวินัย คุณธรรม คำถึงถึงจรรยาบรรณอาชีพ และรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม เพื่อรองรับเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

 

 • กองช่าง

 


"ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดี บริการรวดเร็ว ประสานความสามัคคีในหน่วยงาน ร่วมกันพัฒนา"

ดำเนินการตามแผนงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านการจราจร ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน น้ำประปาและไฟฟ้าสาธารณะ ให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ร่วมมือกับส่วนราชการในหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 • กองสาธารณสุข


"เมื่องน่าอยู่ สู่ความร่มรื่น ก้าวนำด้านการเกษตรปลอดสารพิษแบบครบวงจร ทุกชีวีสุขภาพดีมีพลานามัย ห่างไกลโรค  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

 • กองการศึกษา


"การศึกษาเพื่อชุมชน สังคมปลอดภัย ก้าวไกลเทคโนโลยี วัฒนธรรมประเพณีเด่น"

มีการจัดการศึกษาถือเป็นการบริการสาธารณะ มุ่งหวังให้คนในชุมชนได้ศึกษา เรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาความอัธยาศัย ซึ่งความรู้เป็นเครื่องมือที่ยั่งยืนในการพัฒนาคนให้ร่วมกันสร้างสังคมให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางสังคม ภายใต้การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต สื่อดาวเทียม Tablet หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมโลก และหวนกลับมาอนุรักษ์ สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของไทย ให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น