เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY
แผนพัฒนา

- แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน
- การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
- แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 5/2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2567
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

งานเอกสารและข้อมูลบริการประชาชน

- มาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
- นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
- IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
- คำสั่งเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- รายงานการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน)
- คู่มือการใช้ระบบบริการออนไลน์ (e-service)

การร้องเรียนและการประเมิน

- Q&A
- ร้องเรียน - ร้องทุกข์
- ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
- ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะเทศบาลตำบลแม่คำ ( อำเภอแม่จัน )
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานทางการเงิน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ6 เดือน 2566
- รายงานงบการเงินพร้อมผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566

งานพัสดุ

- ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2566
- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

คู่มือสำหรับประชาชน ทต.แม่คำ

คู่มือสำหรับประชาชน การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายออก

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายเข้า

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบผู้ตายเป็นใคร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการเกิด (แจ้งสำนักทะเบียนอื่น)

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งถมดิน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งขุดดิน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งเกิดเกินกำหนด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการ กรณีในเขต.docx

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 201

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอเลขที่บ้าน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น