เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY
แผนพัฒนา

- แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน
- การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2565
- แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 5/2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2566
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

งานเอกสารและข้อมูลบริการประชาชน

- นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
- IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
- คำสั่งเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- รายงานการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ITA

- 007 ข่าวประชาสัมพันธ์ - 008 Q&A - 005 ข้อมูลการติดต่อ - 006 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 001 โครงสร้างหน่วยงาน - 002 ข้อมูลผู้บริหาร - 003 อำนาจหน้าที่ - 004 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - 009 Social network - 010 แผนดำเนินงานประจำปี - 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน - 015 คู่มือสถิติการให้บริการ - 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - 013 คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - 017 E-service - 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน - 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 022 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี - 025 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล - 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 030 ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 032 ช่องทางการฟังความคิดเห็น - 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - 034 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No gift policy ) - 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม - 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประทุจริตประจำปี รอบ6เดือน - 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การร้องเรียนและการประเมิน

- Q&A
- ร้องเรียน - ร้องทุกข์
- ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
- ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะเทศบาลตำบลแม่คำ ( อำเภอแม่จัน )
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานทางการเงิน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 2566

งานทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
- รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพกรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

งานพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566, เปิดอ่าน 5 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนก.ค-ก.ย66)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566, เปิดอ่าน 14 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ตำบลแม่คำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566, เปิดอ่าน 19 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประจำเดือนสิงหาคม 2566)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566, เปิดอ่าน 22 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566, เปิดอ่าน 29 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2566, เปิดอ่าน 26 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2566, เปิดอ่าน 25 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ เรื่องประกาศชนะผู้เสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันหยอดทิ้งเลี้ยงโซ่)

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566, เปิดอ่าน 31 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวรโรงเรียนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566, เปิดอ่าน 21 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมรถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 5028 เชียงราย โดนเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566, เปิดอ่าน 23 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ ประเภทตู้แอมป์กีต้าร์ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่คำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566, เปิดอ่าน 22 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2566, เปิดอ่าน 27 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสุสานบ้านแม่คำบ้านทุ่ง หมู่ 12

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566, เปิดอ่าน 30 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566, เปิดอ่าน 43 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะหมายเลขครุภัณฑ์ 280-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566, เปิดอ่าน 90 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2566, เปิดอ่าน 35 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566, เปิดอ่าน 46 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมา

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566, เปิดอ่าน 54 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566, เปิดอ่าน 42 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปี พ.ศ 2566

เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566, เปิดอ่าน 43 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอตรวจเช็คและซ่อมแซมชุดเครื่องเสียงเคลื่นที่แบบลากจูง หมายเลข 426-92-0030 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่คำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566, เปิดอ่าน 59 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค- เดือน ธ.ค 65)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566, เปิดอ่าน 42 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดเทรลเลอร์ แบบลากจูง ขนาด 8 นิ้ว

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565, เปิดอ่าน 37 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ำชนิดเทรลเลอร์ แบบลากจูง ขนาด 8 นิ้ว

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2565, เปิดอ่าน 36 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 39 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 41 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเลเซอร์)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 38 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 39 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมรถเครน ทะเบียน 80-9112 ชร.

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 274 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 42 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 39 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 37 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟ)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 42 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 46 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 40 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 61 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 31 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสังฆทาน

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 41 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 41 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 77 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 44 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมรถเครน ทะเบียน 80-9112 ชร.

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 39 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 35 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด 200 ซีซี

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 62 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565, เปิดอ่าน 60 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565, เปิดอ่าน 41 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565, เปิดอ่าน 43 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565, เปิดอ่าน 41 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565, เปิดอ่าน 44 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ประจำเดือนตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2565, เปิดอ่าน 43 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด 200 ซีซี

เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2565, เปิดอ่าน 35 ครั้ง , โดย : กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 75 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บอุปกรณ์)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 41 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 69 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 5028 ชร.

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 39 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 42 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 45 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 76 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 42 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 42 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 54 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด)

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 60 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 38 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ LED TV)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 43 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟ)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 50 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 66 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 40 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 38 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง 9837 ชร.

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 37 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 66 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 73 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 146 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กย 5728 ชร.

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 149 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2565

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 40 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดลำโพง)

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 40 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบบเบรครถยต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ผข 9235 ชร.

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 54 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำเดือนกันยายน 2565

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 35 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 60 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2565

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 42 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ผข 9235 ชร.

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 53 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 50 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 53 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 50 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 46 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกและไหล่ทางภายในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 51 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 53 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(ไม้สต๊าฟ)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 190 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(ขาตั้งกล้องสำรวจ แบบอลูมิเนียม)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 48 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 57 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ ชาวแม่คำร่วมกันคัดแยกขยะ 5 ประเภท

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 58 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 57 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านกันแสงห้องเรียน จำนวน 5 รายการ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 55 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านกันแสงห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 135 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านห้องพักครู)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 62 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดเครื่องเสียงภายใน)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 51 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังบรรจุขยะอันตราย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 53 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถแซมรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 5028 ชร.

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 54 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางหนังสือทึบ 15 ช่อง)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 56 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลำโพงสนาม

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 54 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจร 18 นิ้ว)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 48 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 56 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 58 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 56 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ิอวัสดวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 56 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา size 4)

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 58 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 51 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง 9837 ชร.

เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 184 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางธรรมดา

เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 64 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 51 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ช่วงบ้านนายพิชัย ชัยชนะ - บ้านนายพิทักษ์ กาบแก้ว

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 46 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 50 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 5028 ชร.

เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 47 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำเดือนสิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 47 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 127 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 59 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนสิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 57 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 59 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. อาคารสำนักงานเทศบาลด้านทิศตะวันตกพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และประตูเลื่อนทางเข้า

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 43 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 53 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 99 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 89 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 57 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 69 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 59 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 51 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นเทียนพร้อมขาตั้ง โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีการแห่เทียน

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 67 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กค-8418 ชร.

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 68 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 76 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 70 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขับรถแบคโฮ

เมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 70 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0179

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 89 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 79 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องแต่งกาย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 165 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 53 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 56 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 65 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์(เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 118 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถแบคโฮ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 126 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กง-9837 ชร.

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 96 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ต่อเนื่องฝั่งทิศตะวันตก

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 50 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 1 ซอย 6

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 64 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 14 ซอย 22

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 54 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมด้านหน้าเตาเผาขยะ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 62 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 97 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 74 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 75 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 52 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 74 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถเครน ทะเบียน 80-9112 ชร.

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 82 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 110 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 83 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 77 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคุณภาพน้ำ ตามโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลและน้ำอุปโภค

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 77 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 92 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งแผ่นกันย้อนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 72 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 68 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 128 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 68 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 79 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กย-5728 ชร.

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 78 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 76 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถเครน ทะเบียน 80-9112 ชร.

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 70 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอื่น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 174 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ผข-9235 ชร.

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 74 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 106 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขับรถแบคโฮ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 82 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.12 ช่วงบ้านนายณรงค์ ใจปินตา - บ้านน้างเอมร ลีนน์

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 53 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ซอย 8 ช่วงแยกศาลาอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 59 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนสายกลาง หมุ่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 10 (บ้านนอก) ทั้ง 2 ฝั่ง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 55 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 74 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 84 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 92 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 75 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 94 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 126 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 200w เดย์ไลท์)

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 94 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการสิบชะตาแม่น้ำคำ

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 83 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ม.8 บ้านแม่คำบ้านใหม่

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 81 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 134 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0179

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 87 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขับรถแบคโฮ เพื่อปฏิบัติงานต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 120 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ประจำเดือน เมษายน-15พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 107 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถเครน ทะเบียน 80-9112 ชร.

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 79 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 109 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 88 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำเดือนเมษายน 2565

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565, เปิดอ่าน 86 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565, เปิดอ่าน 84 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565, เปิดอ่าน 88 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565, เปิดอ่าน 199 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทางรุ่น NTM-12)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565, เปิดอ่าน 95 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565, เปิดอ่าน 86 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ผข-9235 ชร.

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2565, เปิดอ่าน 121 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2565, เปิดอ่าน 126 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนศุนย์จัดการขยะเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565, เปิดอ่าน 112 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำเดือนมีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 81 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ซื้อตู้เย็น)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 115 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 135 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 135 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 155 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 170 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 122 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 165 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 131 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซ่เลื่อยยนต์

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 111 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 99 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 272 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านแม่คำบ้านใหม่ ม.8 ต.แม่คำ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 86 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถแบคโฮ ทะเบียน ตค-5028 ชร.

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 104 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถเครน ทะเบียน 80-9112 ชร.

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 151 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่คำ งวดที่ 1

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 118 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 110 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกาบุคคลภายนอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 82 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 117 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขับรถแบคโฮ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 134 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร หมู่ที่ 10 ซอย 4 (ทั้ง2ฝั่ง)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 90 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 141 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 111 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 118 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงฉุกเฉินพร้อมฐานวางเตียงฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 156 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง-9837 ชร.

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 179 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 152 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมกราคม 2565

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 117 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 121 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 146 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากถนนสายหลักข้างวัดแม่คำ ถึงสายบ้านแม่เปิน ม.2 ต.แม่คำ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 87 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำเดือนมกราคม 2565

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 172 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสวิงภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 158 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 124 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 108 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 119 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 105 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรังปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 96 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่ง ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำบ้านทุ่ง

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 118 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่ง ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 104 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่ง ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 14 บ้านแม่เปิน

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 84 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดระบบติดตั้งแอร์รถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน ผข-1526 ชร.

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 102 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 129 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำเดือนธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 109 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 98 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 132 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 99 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 101 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 119 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 148 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 168 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 169 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถเครน ทะเบียน 80-9112 ชร.

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 128 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 103 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 118 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) รสจืด

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 126 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 133 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยยนต์

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 139 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564, เปิดอ่าน 83 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการดำเนินการซ่อมแซมเครื่องแซมเครื่องถ่ายเอกสาร

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564, เปิดอ่าน 74 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ผข-9235 ชร.

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564, เปิดอ่าน 124 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ผข-9235 ชร.

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564, เปิดอ่าน 67 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำบ้านทุ่ง

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564, เปิดอ่าน 88 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปล่องระบายอากาศเตาเผาขยะ

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564, เปิดอ่าน 235 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564, เปิดอ่าน 243 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564, เปิดอ่าน 193 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำเดือนตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564, เปิดอ่าน 87 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 253 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เปิน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 135 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านแม่คำบ้านใหม่

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 126 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.10 บ้านแม่คำหลังวัด

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 96 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถเครน ทะเบียน 80-9112 ชร.

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 244 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 278 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 221 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 245 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ผข-1526 ชร.

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 216 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 220 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้เกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 220 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 210 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 219 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมและป้องกันถนนดินและถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 89 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 219 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถเครน ทะเบียน 80-9112 ชร.

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 233 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 223 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 221 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 244 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 205 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2564, เปิดอ่าน 221 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 233 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 220 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมพื้นศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 (ฌาปนสถาน)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 229 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 121 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 100 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 212 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมุ่ที่ 1 ซอย 22 (ด้านทิศตะวันตก)

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 84 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอย 8 (ดานทิศตะวันตก)

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 270 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 216 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งประตูห้องน้ำ (อาคารสำนักงานเทศบาล ชั้น 2)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 358 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 219 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 229 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 203 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 222 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 218 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 239 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 221 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 219 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 229 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 218 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งต้นไม้เกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 271 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 232 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 242 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติ 2565

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 223 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 285 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 282 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 309 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 216 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 236 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 282 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 212 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 224 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานเก็บขน คัดแยก และกำจัดขยะของเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 206 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คแอร์และเติมน้ำยาแอร์

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 240 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำโรงน้ำดื่มเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 219 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและงานอื่นๆ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 217 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าวเหมาค่าแรงซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 193 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 184 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 228 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 239 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 243 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 235 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยสายหยุด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 260 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายผิวจจราจร หมู่ที่ 8 ซอย 4 (ทั้ง 2 ฝั่ง)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 179 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมุ่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 1 (ทั้ง 2 ฝั่ง)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 85 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล๊อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 236 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมหน้าขาว

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 253 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้รวบรวมขยะอันตรายสำหรับชุมชน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 255 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 236 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 525 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 239 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ช่วงหน้าบ้านนานสูรย์ ดวงแก้ว

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 216 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ช่วงหน้าบ้านนางฟองจันทร์ แก้วประการ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 287 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 217 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอเน็ต

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 228 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 308 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 280 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น พลาสติก(ถังคว่ำ)

เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 302 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต

เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 234 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน (หน้าวัดแม่คำสบเปิน)

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564, เปิดอ่าน 181 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ด้านส่งเสริมการเษตร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564, เปิดอ่าน 279 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานและห้องน้ำสาธารณะด้านล่างอาคารสำนักงาน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564, เปิดอ่าน 237 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564, เปิดอ่าน 222 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564, เปิดอ่าน 236 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างทางเชื่อมลำเหมืองหลวง (ช่วงศาลาอเนกประสงค์บ้านนอก)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564, เปิดอ่าน 184 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ข้างบ้านนายศักรินทร์-นายจันทร์ ใจปินตา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564, เปิดอ่าน 336 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำโรงน้ำดื่มเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564, เปิดอ่าน 448 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าและงานอื่นๆ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564, เปิดอ่าน 269 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564, เปิดอ่าน 232 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564, เปิดอ่าน 288 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564, เปิดอ่าน 388 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564, เปิดอ่าน 404 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564, เปิดอ่าน 179 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)

เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2563, เปิดอ่าน 469 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563, เปิดอ่าน 476 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563, เปิดอ่าน 542 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563, เปิดอ่าน 520 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายหลัก ตั้งแต่ข้างวัดแม่คำ-หมู่ที่14 ต.แม่คำ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563, เปิดอ่าน 522 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนิราคา จ้างก่อวร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่1 บ้านแม่คำสบเปิน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563, เปิดอ่าน 536 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 656 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 609 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 489 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 748 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 485 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 570 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563, เปิดอ่าน 622 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองเส้นบ้าน หมู่ที่1- หมู่ที่ 14

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563, เปิดอ่าน 521 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563, เปิดอ่าน 506 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ซอย 2 (ต่อเนื่อง)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563, เปิดอ่าน 519 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อุปกรณ์ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เปิน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563, เปิดอ่าน 877 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 12 ช่วงหน้าบ้านนางสุพาณี คำก้อน - หน้าบ้านนางแสงดา ยะกันมูล (ด้านทิศใต้)

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563, เปิดอ่าน 524 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายใยเขตเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563, เปิดอ่าน 605 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอย 7 (ด้านทิศตะวันออก)

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563, เปิดอ่าน 642 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ช่วงแยกซอย 22 - หน้าบ้านนายอุดม ชัยแว่น

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2563, เปิดอ่าน 542 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563, เปิดอ่าน 488 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบแม่น้ำคำ หมู่ที่ 14

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563, เปิดอ่าน 552 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563, เปิดอ่าน 498 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค..62-ก.ย.62)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562, เปิดอ่าน 530 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62-มิ.ย..62)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562, เปิดอ่าน 487 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562, เปิดอ่าน 468 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น