เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY
งานเอกสารและข้อมูลบริการประชาชน

- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
- นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ
- IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
- คำสั่งเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล

ITA

- 001 โครงสร้างหน่วยงาน - 002 ข้อมูลผู้บริหาร - 003 อำนาจหน้าที่ - 004 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - 005 ข้อมูลการติดต่อ - 006 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 007 ข่าวประชาสัมพันธ์ - 008 Q&A - 009 Social network - 010 แผนดำเนินงานประจำปี - 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน - 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - 013 คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - 015 คู่มือสถิติการให้บริการ - 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - 017 E-service - 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน - 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 022 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี - 025 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล - 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 030 ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 032 ช่องทางการฟังความคิดเห็น - 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - 034 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No gift policy ) - 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม - 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประทุจริตประจำปี รอบ6เดือน - 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผู้ประกอบการหรือผู้ที่หนังสือรับรองการแจ้งเดิมหมดอายุ หรือผู้ประกอบการรายใหม่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่คำ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการติดต่อหรือ ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่....

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566, เปิดอ่าน 3 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกรณีมีเหตุผลพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กณณีบรรจุบุคลากร ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2566, เปิดอ่าน 39 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 )เทศบาลตำบลแม่คำ ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565, เปิดอ่าน 25 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่คำที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565, เปิดอ่าน 25 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2565, เปิดอ่าน 5 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 78 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวันเวลา สถานที่สอบ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 72 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2566

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 14 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 191 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565, เปิดอ่าน 15 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ (พ.ศ 2566- พ.ศ 2570)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 22 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลแม่คำ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 28 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ ( แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล ) ในวันที่ 19-23 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 21 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ( รถเก๋ง ระกะบะสี่ประตู รถแวน )

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 1041 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 17 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 39 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 78 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 ( การเก็บรวบรวมรายละเอียด : งานแจงนับ )

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 88 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 98 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องประชาสัมพันธ์การแจ้งย้ายที่อยู่และการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 63 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 57 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผล สรรหาและเลือกพนักงานจ้างครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 214 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 197 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

แก้ไขประกาศ.pdf

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 205 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศรับสมัครครั้งที่ 2.pdf

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 280 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผลสอบ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 226 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 193 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 48 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 277 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 236 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่คำรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 285 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564, เปิดอ่าน 33 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 74 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านจำหน่ายสินค้า ปลีก/ส่ง โรงงาน หรือสถานประกอบการที่มีพนักงาน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564, เปิดอ่าน 210 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 320 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564, เปิดอ่าน 299 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564, เปิดอ่าน 377 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564, เปิดอ่าน 355 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564, เปิดอ่าน 463 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564, เปิดอ่าน 450 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เทศบาลตำบลแม่คำ เชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่าน ยื่นแบบเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2564, เปิดอ่าน 223 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

อัตราภาษีป้าย เริ่ม 1 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563, เปิดอ่าน 395 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2563, เปิดอ่าน 691 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2563, เปิดอ่าน 680 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563, เปิดอ่าน 344 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ เรื่องการเก็บคืนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยจากครัวเรือน

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2563, เปิดอ่าน 356 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2564)

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2563, เปิดอ่าน 627 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2563, เปิดอ่าน 499 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2563, เปิดอ่าน 522 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 487 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

แผ่นพับการทุจริต พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 535 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 534 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 448 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 423 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 446 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องมาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 443 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 423 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 543 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 604 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องร้องเรียน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563, เปิดอ่าน 577 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 3

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563, เปิดอ่าน 221 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563, เปิดอ่าน 218 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 2

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563, เปิดอ่าน 213 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2563, เปิดอ่าน 240 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เทศบาลตำบลแม่คำ เชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่าน ยื่นแบบเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2563, เปิดอ่าน 285 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562, เปิดอ่าน 205 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561, เปิดอ่าน 535 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น