เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY
แผนพัฒนา

- แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน
- การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
- แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 5/2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2566 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 - แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2567
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

งานเอกสารและข้อมูลบริการประชาชน

- มาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
- นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
- IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
- คำสั่งเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- รายงานการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน)
- คู่มือการใช้ระบบบริการออนไลน์ (e-service)

การร้องเรียนและการประเมิน

- Q&A
- ร้องเรียน - ร้องทุกข์
- ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
- ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะเทศบาลตำบลแม่คำ ( อำเภอแม่จัน )
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานทางการเงิน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ6 เดือน 2566
- รายงานงบการเงินพร้อมผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566

งานพัสดุ

- ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2566
- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567, เปิดอ่าน 23 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศจากเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567, เปิดอ่าน 24 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง รับสมัครบุคคล เป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่คำ ตำแหน่ง ประธานกรรมจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่คำ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเทศบาลตำบลแม่คำ)

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2567, เปิดอ่าน 15317 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง รับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่คำ ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่คำ(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่คำผู้ดำร

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2567, เปิดอ่าน 32 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2567, เปิดอ่าน 47 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง1 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567, เปิดอ่าน 46 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ ตามราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2567

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567, เปิดอ่าน 66 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567, เปิดอ่าน 58 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสรรหา การพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานตัดหญ้า สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566, เปิดอ่าน 92 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2566, เปิดอ่าน 11 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง รับสมัครพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานตัดหญ้า สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2566, เปิดอ่าน 102 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566, เปิดอ่าน 141 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566, เปิดอ่าน 54 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เรื่องประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมสะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) ในการสอบคีดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยรสายงานจากประเภททั้วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566, เปิดอ่าน 90 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2566, เปิดอ่าน 69 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เรื่อง รับสมัคพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนประจำโรงน้ำดื่ม กองช่าง เทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2566, เปิดอ่าน 67 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลแม่คำเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการสังกัดเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566, เปิดอ่าน 118 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566, เปิดอ่าน 74 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ เรื่อง รับสมัคสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566, เปิดอ่าน 314 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566, เปิดอ่าน 88 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เทศบาลตำบลแม่คำขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566, เปิดอ่าน 3 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566, เปิดอ่าน 88 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566, เปิดอ่าน 94 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2566, เปิดอ่าน 151 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566, เปิดอ่าน 110 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เทศบาลตำบลแม่จัน เชิญเที่ยวงาน เทศกาลงานลิ้นจี่ และของดีจังหวัดเชียงราย" ในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566, เปิดอ่าน 185 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566, เปิดอ่าน 126 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (สส.)

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2566, เปิดอ่าน 95 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2566, เปิดอ่าน 83 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจกรณีมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2566, เปิดอ่าน 80 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศจากเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2566, เปิดอ่าน 8 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ มาตรการการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Head Stroke)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566, เปิดอ่าน 46 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566, เปิดอ่าน 54 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566, เปิดอ่าน 62 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

กำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2566, เปิดอ่าน 73 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2566, เปิดอ่าน 56 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566, เปิดอ่าน 66 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผลการสรรหาและะเลือกสรรพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2566, เปิดอ่าน 80 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและวันเวลา สถานที่สอบ

เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566, เปิดอ่าน 83 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศการรับสมัคผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904

เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566, เปิดอ่าน 60 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566, เปิดอ่าน 78 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรื่อง การรับสมัคบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566, เปิดอ่าน 143 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดซากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566, เปิดอ่าน 112 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

แจ้งผู้ประกอบการหรือผู้ที่หนังสือรับรองการแจ้งเดิมหมดอายุ หรือผู้ประกอบการรายใหม่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่คำ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการติดต่อหรือ ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่....

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566, เปิดอ่าน 90 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกรณีมีเหตุผลพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กณณีบรรจุบุคลากร ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2566, เปิดอ่าน 131 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 )เทศบาลตำบลแม่คำ ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565, เปิดอ่าน 139 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่คำที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565, เปิดอ่าน 100 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2565, เปิดอ่าน 70 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 147 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวันเวลา สถานที่สอบ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 139 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2566

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 97 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2565, เปิดอ่าน 276 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565, เปิดอ่าน 83 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565, เปิดอ่าน 45 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565, เปิดอ่าน 43 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ฐานขอมูลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่คำ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2565, เปิดอ่าน 7 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2565, เปิดอ่าน 1 ครั้ง , โดย : ทต.แม่คำ

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ (พ.ศ 2566- พ.ศ 2570)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565, เปิดอ่าน 97 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลแม่คำ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 92 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ ( แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล ) ในวันที่ 19-23 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 85 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ( รถเก๋ง ระกะบะสี่ประตู รถแวน )

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 1114 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 91 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 106 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 210 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 ( การเก็บรวบรวมรายละเอียด : งานแจงนับ )

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2565, เปิดอ่าน 160 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 220 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องประชาสัมพันธ์การแจ้งย้ายที่อยู่และการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 137 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 129 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

หลักฐานการายงานผลให้ทราบภายใน-15-วัน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 47 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียน

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 47 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผล สรรหาและเลือกพนักงานจ้างครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 314 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 264 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

แก้ไขประกาศ.pdf

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 290 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศรับสมัครครั้งที่ 2.pdf

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565, เปิดอ่าน 378 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผลสอบ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 304 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 270 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 107 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 432 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 324 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่คำรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564, เปิดอ่าน 368 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564, เปิดอ่าน 92 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 74 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านจำหน่ายสินค้า ปลีก/ส่ง โรงงาน หรือสถานประกอบการที่มีพนักงาน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564, เปิดอ่าน 287 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564, เปิดอ่าน 563 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564, เปิดอ่าน 411 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564, เปิดอ่าน 453 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564, เปิดอ่าน 426 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564, เปิดอ่าน 558 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564, เปิดอ่าน 620 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เทศบาลตำบลแม่คำ เชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่าน ยื่นแบบเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2564, เปิดอ่าน 407 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

อัตราภาษีป้าย เริ่ม 1 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563, เปิดอ่าน 701 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2563, เปิดอ่าน 858 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2563, เปิดอ่าน 757 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563, เปิดอ่าน 419 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ เรื่องการเก็บคืนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยจากครัวเรือน

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2563, เปิดอ่าน 441 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2564)

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2563, เปิดอ่าน 730 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2563, เปิดอ่าน 609 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2563, เปิดอ่าน 649 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 581 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

แผ่นพับการทุจริต พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 623 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 683 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 564 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 505 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 551 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องมาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 533 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 507 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 662 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 719 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องร้องเรียน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563, เปิดอ่าน 663 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 3

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563, เปิดอ่าน 514 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563, เปิดอ่าน 323 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 2

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563, เปิดอ่าน 307 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตำบลแม่คำ

เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2563, เปิดอ่าน 315 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เทศบาลตำบลแม่คำ เชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่าน ยื่นแบบเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2563, เปิดอ่าน 381 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562, เปิดอ่าน 312 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561, เปิดอ่าน 636 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น