เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY
แผนพัฒนา

- แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน
- การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2565

งานเอกสารและข้อมูลบริการประชาชน

- นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ
- IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
- คำสั่งเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- มาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
- รายงานการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ITA

- 007 ข่าวประชาสัมพันธ์ - 008 Q&A - 005 ข้อมูลการติดต่อ - 006 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 001 โครงสร้างหน่วยงาน - 002 ข้อมูลผู้บริหาร - 003 อำนาจหน้าที่ - 004 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - 009 Social network - 010 แผนดำเนินงานประจำปี - 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน - 013 คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - 015 คู่มือสถิติการให้บริการ - 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - 017 E-service - 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน - 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 022 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี - 025 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล - 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 030 ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 032 ช่องทางการฟังความคิดเห็น - 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - 034 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No gift policy ) - 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม - 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประทุจริตประจำปี รอบ6เดือน - 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การร้องเรียนและการประเมิน

- Q&A
- ร้องเรียน - ร้องทุกข์
- ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
- ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะเทศบาลตำบลแม่คำ ( อำเภอแม่จัน )
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

งานทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
- รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพกรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

งานพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เปิน ตำบลแม่คำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566, เปิดอ่าน 3 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน ตำบลแม่คำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566, เปิดอ่าน 1 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและท่อเหลี่ยมพร้อมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแม่คำหลังวัด ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566, เปิดอ่าน 7 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566, เปิดอ่าน 1 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำคำ หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำบ้านทุ่ง กว้าง 3 เมตรยาว 643 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล ไม่น้อยกว่า 1,929 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จั

เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566, เปิดอ่าน 6 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566, เปิดอ่าน 3 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566, เปิดอ่าน 8 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย หมู่ที่ 2 บ้านแม่คำตลาด ถึงสาย หมู่ที่ 8 บ้านแม่คำบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566, เปิดอ่าน 12 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการสำรวจพื้นที่ติดตั้งและให้บริการโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สาย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565, เปิดอ่าน 31 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564, เปิดอ่าน 144 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563, เปิดอ่าน 678 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคันพนัง หมู่ 14

เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2563, เปิดอ่าน 722 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563, เปิดอ่าน 773 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น