เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY

งานเอกสารและข้อมูลบริการประชาชน

- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
- นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ
- IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ITA

- 001 โครงสร้างหน่วยงาน - 002 ข้อมูลผู้บริหาร - 003 อำนาจหน้าที่ - 004 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - 005 ข้อมูลการติดต่อ - 006 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 007 ข่าวประชาสัมพันธ์ - 008 Q&A - 009 Social network - 010 แผนดำเนินงานประจำปี - 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน - 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - 013 คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - 015 คู่มือสถิติการให้บริการ - 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - 017 E-service - 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน - 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 022 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี - 025 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล - 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 030 ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 032 ช่องทางการฟังความคิดเห็น - 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - 034 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No gift policy ) - 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม - 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประทุจริตประจำปี รอบ6เดือน - 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า ผลิตภัณฑ์ /ร้านอาหาร ที่พัก ในตำบล

- Video หอมแม่คำ

หนังสือเชิญประชุม

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2564

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2564

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มิถุนายน 2564

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรียกประชุม สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรียกประชุม สมัญสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรียกประชุม สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 8 เมษายน 2563

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรียกประชุมสมัญสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 17 มกราคม 2563

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 8 มกราคม 2563

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเรียกประชุมสมัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 2 มกราคม 2563

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

นัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

นัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 25 มกราคม 2562

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น