เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY
งานเอกสารและข้อมูลบริการประชาชน

- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
- นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ
- IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
- คำสั่งเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล

ITA

- 001 โครงสร้างหน่วยงาน - 002 ข้อมูลผู้บริหาร - 003 อำนาจหน้าที่ - 004 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - 005 ข้อมูลการติดต่อ - 006 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 007 ข่าวประชาสัมพันธ์ - 008 Q&A - 009 Social network - 010 แผนดำเนินงานประจำปี - 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน - 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - 013 คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - 015 คู่มือสถิติการให้บริการ - 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - 017 E-service - 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน - 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 022 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี - 025 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล - 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 030 ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 032 ช่องทางการฟังความคิดเห็น - 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - 034 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No gift policy ) - 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม - 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประทุจริตประจำปี รอบ6เดือน - 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

1.หน้าปก

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

2.คำนำ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

3.สารบัญ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

4.ส่วนที่ 1

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

5.ส่วนที่ 2

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

6.ส่วนที่ 2 (ต่อ)

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

7.ส่วนที่ 2 (ต่อ1)

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

8.ส่วนที่ 3

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

9.แบบ ผ 01

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

10.แบบ ผ 01.1

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.1.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.2.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.3.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.4.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.5.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.6.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.7.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.8.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.9.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.10.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.11.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.12.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.13.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.14.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.15.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.16.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.17.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.18.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

11.19.แบบ ผ 02

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

12.1.แบบ ผ 02.1

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

12.2.แบบ ผ 02.1

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

12.3.แบบ ผ 02.1

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

12.4.แบบ ผ 02.1

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

12.5.แบบ ผ 02.1

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

13.แบบ ผ 02.2

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

14.แบบ ผ 03

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

15.ส่วนที่ 4

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น