เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY

งานเอกสารและข้อมูลบริการประชาชน

- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
- นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ
- IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ITA

- 001 โครงสร้างหน่วยงาน - 002 ข้อมูลผู้บริหาร - 003 อำนาจหน้าที่ - 004 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - 005 ข้อมูลการติดต่อ - 006 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 007 ข่าวประชาสัมพันธ์ - 008 Q&A - 009 Social network - 010 แผนดำเนินงานประจำปี - 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน - 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - 013 คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน - 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - 015 คู่มือสถิติการให้บริการ - 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - 017 E-service - 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน - 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 022 แผนการจัดซื้อจัดจ้าหรือแผนการจัดหาพัสดุ - 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี - 025 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล - 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 030 ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 032 ช่องทางการฟังความคิดเห็น - 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - 034 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No gift policy ) - 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม - 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประทุจริตประจำปี รอบ6เดือน - 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า ผลิตภัณฑ์ /ร้านอาหาร ที่พัก ในตำบล

- Video หอมแม่คำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่คำ

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลแม่คำ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 4 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ ( แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล ) ในวันที่ 19-23 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565, เปิดอ่าน 8 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ( รถเก๋ง ระกะบะสี่ประตู รถแวน )

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 768 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 26 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2565, เปิดอ่าน 46 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ข่าวประกวดราคา เทศบาลตำบลแม่คำ

เว็บบอร์ด เทศบาลตำบลแม่คำ

5 วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยโควิด-19 เมื่อใช้ชีวิตนอกบ้าน

ข้อมูลสถิติ เทศบาลตำบลแม่คำ

ข่าวเชียงราย / ข่าวเทศกาล / งานเชียงราย

หนังสือราชการ กรมปกครองท้องถิ่น

หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ

นายชัยชาญ รัตนพนาวงษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คำ

ลิงก์เว็บ ปอท. เชียงราย