เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY

ข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อมูลพื้นฐาน - คำขวัญ และ วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - โครงสร้างองค์กร - ข้อมูลผู้บริหาร - อำนาจหน้าที่ - นโยบายผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่คำ - แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน - ข้อมูลการติดต่อ - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ - ร้องเรียนทุจริต - ร้องเรียน-ร้องทุกข์ - Q&A - Social Network » เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ - ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ อำเภอแม่จัน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ไฟล์ดาวโหลด

» ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ » งานการศึกษา กิจกรรม / โครงการ » ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่คำ
- IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน » EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก » แผนพัฒนาท้องถิ่น » คู่มือประชาชน » กิจการสภาฯ » เทศบัญญัติ » การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 4 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องประชาสัมพันธ์การแจ้งย้ายที่อยู่และการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 19 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565, เปิดอ่าน 17 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศผล สรรหาและเลือกพนักงานจ้างครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 120 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565, เปิดอ่าน 130 ครั้ง , โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

ข่าวประกวดราคา เทศบาลตำบลแม่คำ

เว็บบอร์ด เทศบาลตำบลแม่คำ

5 วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยโควิด-19 เมื่อใช้ชีวิตนอกบ้าน

ข้อมูลสถิติ เทศบาลตำบลแม่คำ

ข่าวเชียงราย / ข่าวเทศกาล / งานเชียงราย

หนังสือราชการ กรมปกครองท้องถิ่น

หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ

นายชัยชาญ รัตนพนาวงษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คำ

ลิงก์เว็บ ปอท. เชียงราย