เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY

ไฟล์ดาวน์โหลด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องมาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่คำ แนวปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย-คุณธรรม-จริยธรรมและป้องกันการทุจริต-เทศบาลตำบลแม่คำ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่คำ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี-ของเทศบาลตำบลแม่คำ คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ แผนต่างๆ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ งานช่าง งานการศึกษา กิจกรรม / โครงการ งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่คำ
OIT-ข้อมูลองค์กร
O3-อำนาจหน้าที่ O4-แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน O5-ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน O10-แผนดำเนินงานประจำปี O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13-มาตรฐานการปฏิบัติงาน O14-มาตรฐานการให้บริการ O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O17-รายงานการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน O18-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง O22-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน O25-สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี O27-การมีส่วนร่วม O28-เจตจำนงสุจริต O29-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O30-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O31-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O32-33-การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจรติ O33-ควบคุมภายใน เทศบัญญัติ แผน
IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA
01 โครงสร้าง 02 ข้อมูลผู้บริหาร 03 อำนาจหน้าที่ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 05 ข้อมูลการติดต่อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 08 Q&A 09 Social Network 10 แผนดำเนินงานประจำปี 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 13 คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน 14 คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ 17 E-Service 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 32 ช่องการรับฟังความคิดเห็น 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
แผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาท้องถิ่น คู่มือประชาชน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี การป้องกันการทุจริต กฏหมายท้องถิ่น
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)
การส่งเสริมความโปร่งใส ทต.แม่คำ
รายงานทางการเงิน งานแผนและงบประมาณ งานสาธารณสุข กิจการสภาฯ แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน งานสารสนเทศ
เอกสาร-แบบฟอร์ม ต่างๆ
งานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบัญญัติ งานพัฒนารายได้ การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ข้อมูลทั่วไป

ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562, เปิดอ่าน 3290 ครั้ง < ย้อนกลับ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติเทศบาลตำบลแม่คำ  ในอดีตตำบลแม่คำมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก อาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สาย ด้านทิศตะวันตกเป็นเขตพื้นที่ภูเขาสูง ตามแนวสองฝั่งของแม่น้ำคำ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง เช่นบ้านเทอดไทย และบ้านห้วยผึ้ง เป็นต้น


ต่อมาใน พ.ศ. 2507. บ้านแม่คำสบเปิน หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำตลาด หมู่ที่ 2 บ้านแม่คำบ้านใหม่ หมู่ที่ 11 และบ้านแม่คำหลังวัด หมู่ที่ 14 รวม 4 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความเจริญมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆ เพราะในชุมชนมีโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ตลาดสด สถานีอนามัย ตู้ยามตำรวจ โรงสีข้าวขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร์ และมีถนนพหลโยธินผ่านในพื้นที่ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาลแม่คำ


พ.ศ. 2517 เมื่อประชากรในตำบลแม่คำมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทางราชการจึงได้แบ่งพื้นที่ของตำบลแม่คำออกไปเป็นตำบลแม่ไร่อีกหนึ่งตำบล ทำให้พื้นที่ของสุขาภิบาลแม่คำ ตั้งอยู่ส่วนกลางของตำบลแม่คำ ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นพื้นที่ของหมู่บ้าน อื่นๆ ในส่วนที่เหลือของตำบลแม่คำมีการเปลี่ยนแปลงเลขหมายของหมู่บ้านขึ้นใหม่ บ้านหมู่ที่ 11 เปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 14 เปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 10

พ.ศ. 2530 เมื่อมีการตั้งกิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวงขึ้น ได้มีการแยกหมู่บ้านในตำบลแม่คำที่อยู่ในเขตภูเขาสูงให้ไปอยู่ในกิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง ทำให้ตำบลแม่คำมีหมู่บ้านเหลืออยู่ทั้งหมดจำนวน 11 หมู่บ้าน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2540 บ้านแม่คำตลาด หมู่ที่ 2 ฟากทิศตะวันออกของถนนพหลโยธินได้แยกออกไปตั้งเป็นหมู่บ้านแม่คำบ้านทุ่ง หมู่ที่ 12 ทำให้สุขาภิบาลแม่คำมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นมาเป็น 5 หมู่บ้าน หลังจากนั้นไม่นานบ้านม่วงคำ หมู่ที่ 11 ก็ทำการแบ่งหมู่บ้านแยกออกไปเป็นบ้านม่วงคำใหม่ หมู่ที่ 13 อีกหนึ่งหมู่บ้าน ทำให้ตำบลแม่คำมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นมาเป็นทั้งหมด 13 หมู่บ้าน
วันที่ 25 พฤษภาคม2542 สุขาภิบาลแม่คำ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแม่คำ มีหมู่บ้านในเขตเทศบาล จำนวน 5 หมู่บ้าน อาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านแม่คำหลังวัด หมู่ที่ 10

พ.ศ. 2549 บ้านแม่คำสบเปิน หมู่ที่ 1 ได้ทำการแยกหมู่บ้านออกไปเป็นบ้านแม่เปิน หมู่ที่ 14 อีกหนึ่งหมู่บ้าน ทำให้เทศบาลตำบลแม่คำมีหมู่บ้านในเขตเทศบาล เพิ่มขึ้นมาเป็น 6 หมู่บ้านดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

พ.ศ.2550 เมื่อภารกิจในอำนาจหน้าที่ และบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่คำมีมากขึ้นสำนักงานที่ทำการหลังเก่ามีสภาพคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คำ จึงได้ทำการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 12,082,000 บาท มาสร้างอาคารสำนักงานหลังปัจจุบัน
ในพื้นที่ของบ้านแม่คำสบเปิน หมู่ที่ 1 ส่วนอาคารสำนักงานหลังเก่า ได้ใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

พ.ศ. 2552 เทศบาลตำบลแม่คำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น จึงได้ทำการรับโอนโรงเรียนบ้านแม่คำสบเปิน มาเป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ ( แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล )


เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่คำ ยกฐานะขึ้นมาจากการเป็นสุขาภิบาล มีหมู่บ้านในเขตเทศบาลจำนวน6 หมู่บ้านจากจำนวนทั้งหมด 14 หมู่บ้านของตำบลแม่คำ หมู่บ้านอื่นๆ ที่เหลืออยู่นั้น เดิมนั้นอยู่ในรูปแบบของการปกครองแบบสภาตำบล แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสุดท้ายก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลทำให้ปัจจุบันตำบลแม่คำจึงประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของเทศบาลตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ 1. เทศบาลตำบลแม่คำ 2.เทศบาลตำบลสายน้ำคำ.