750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
   
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ประกาศ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง…
สถานที่ท่องเที่ยว "โอโซนฟาร์ม"
สถานที่ท่องเที่ยว "วัดแม่คำ"
สินค้า ผลิตภัณฑ์ ของดีเทศบาลตำบลแม่คำ
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่คำ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่…
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ…
ประกาศ เรื่อง การกำหนดประเภทโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศ ให้ผู้ประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน…
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายชำระภาษีป้าย ประจำปี…
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลแม่คำ…
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแม่คำ…
ประกาศ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติงานและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่คำ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหาร…
ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ…
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ…
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล…
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหาร
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ…
 
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์