เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY

ไฟล์ดาวน์โหลด

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ งานช่าง งานการศึกษา กิจกรรม / โครงการ งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่คำ
OIT-ข้อมูลองค์กร
O3-อำนาจหน้าที่ O4-แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน O5-ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน O10-แผนดำเนินงานประจำปี O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13-มาตรฐานการปฏิบัติงาน O14-มาตรฐานการให้บริการ O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O17-รายงานการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน O18-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง O22-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน O25-สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี O27-การมีส่วนร่วม O28-เจตจำนงสุจริต O29-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O30-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O31-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O32-33-การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจรติ O33-ควบคุมภายใน เทศบัญญัติ แผน
IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA
01 โครงสร้าง 02 ข้อมูลผู้บริหาร 03 อำนาจหน้าที่ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 05 ข้อมูลการติดต่อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 08 Q&A 09 Social Network 10 แผนดำเนินงานประจำปี 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 13 คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน 14 คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ 17 E-Service 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 32 ช่องการรับฟังความคิดเห็น 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
แผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาท้องถิ่น คู่มือประชาชน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายท้องถิ่น
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)
การส่งเสริมความโปร่งใส ทต.แม่คำ
รายงานทางการเงิน งานแผนและงบประมาณ งานสาธารณะสุข กิจการสภาฯ แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน งานสารสนเทศ
เอกสาร-แบบฟอร์ม ต่างๆ
งานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบัญญัติ งานพัฒนารายได้ การจัดการองค์ความรู้ (KM)

การติดตามและการประเมินผล

ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562, เปิดอ่าน 208 ครั้ง < ย้อนกลับ

การติดตามและประเมินผล

 

 1. 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

                                                แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

                    เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด  ดังนี้

 

                    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

 • ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
 • การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
 • ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน  ประกอบด้วย

 (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน

 (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน

                (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน

 • วิสัยทัศน์  5 คะแนน

(5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน

          (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน

 (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน

       (8)  แผนงาน 5 คะแนน

                 (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน       

คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

20

3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย

60

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10)

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(10)

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

(10)

    3.4 วิสัยทัศน์

(5)

    3.5 กลยุทธ์ 

(5)

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์

(5)

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

(5)

    3.8 แผนงาน

(5)

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

(5)

รวมคะแนน

100

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ

   ข้อมูลพื้นฐานของ

   องค์กรปกครองส่วน

   ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งนา ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

20

(3)

 

 

 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ

(2) 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)

 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ

(2)

 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ

(2) 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ

(2) 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2) 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.

(2)

 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3)

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์

    และศักยภาพ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20

(5)

 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ

การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ

การพัฒนาท้องถิ่น

(3)

 

 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

(3)

 

 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

(3)

 

 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์

ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

(3)

 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)

O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)

(3)

 

3.  ยุทธศาสตร์ 

   3.1 ยุทธศาสตร์ของ

        องค์กรปกครองส่วน

        ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

60

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

3.2 ยุทธศาสตร์ของ

      องค์กรปกครองส่วน

      ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก

ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

(10)

 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0

(10)

 

 

3.4 วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)

 

 

 

3.5 กลยุทธ์

 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(5)

 

 

 

3.6 เป้าประสงค์ของ

      แต่ละประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

(5) 

 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

      (Positioning)

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์

(5) 

 

3.8 แผนงาน

 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

(5) 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

   3.9 ความเชื่อมโยง

         ของยุทธศาสตร์

         ในภาพรวม

 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5) 

 

รวมคะแนน

100

 

 

 1. 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

                    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

 • การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
 • การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
 • การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
 • ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
 • โครงการพัฒนา 60 คะแนน  ประกอบด้วย

(1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน

 • กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

               (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน

               (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน

               (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

                    ฉบับที่ 12  5 คะแนน

               (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน

 • โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน

                (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก

                      ประชารัฐ 5 คะแนน

               (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน

               (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน

     (11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน

               (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน      คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  

10

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

10

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

10

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

10

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย

60

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ

(5)

    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

(5)

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5)

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(5)

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          แห่งชาติ  

(5)

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 

(5)

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5)

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5)

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  

(5)

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 

(5)

    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

(5)

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

(5)

รวมคะแนน

100

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

1. การสรุปสถานการณ์

    การพัฒนา

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,

ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10

 

 

 

 

 

 

2. การประเมินผล

    การนำแผนพัฒนา

    ท้องถิ่นไปปฏิบัติ

    ในเชิงปริมาณ

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผล ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่

สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)

ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact)โครงการ

ที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative)

10

 

 

 

3. การประเมินผล

    การนำแผนพัฒนา

    ท้องถิ่นไปปฏิบัติ

    ในเชิงคุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

10

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ

    ยุทธศาสตร์การ

    พัฒนา

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ

บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

10

 

5.   โครงการพัฒนา

   5.1 ความชัดเจน

         ของชื่อโครงการ

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

60

(5)

 

 

 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์

      สอดคล้องกับ

      โครงการ

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง

กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(5) 

 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต

      ของโครงการ)

      มีความ ชัดเจน

      นำไปสู่การตั้ง

      งบประมาณได้

      ถูกต้อง

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

5.4 โครงการมีความ

      สอดคล้องแผน

     ยุทธศาสตร์ 20 ปี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(5) 

 

5.5 เป้าหมาย

      (ผลผลิตของ

      โครงการ)

      มีความสอดคล้อง

      กับแผนพัฒนา

      เศรษฐกิจและ

      สังคมแห่งชาติ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3)            ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

(5) 

 

5.6 โครงการมี

      ความสอดคล้อง

      กับThailand 4.0

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น

 (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา

แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(5) 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

 

 

โครงการพัฒนา (ต่อ) 5.7 โครงการ

      สอดคล้อง

      กับยุทธศาสตร์

      จังหวัด

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน

 (5)