เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY

ไฟล์ดาวน์โหลด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องมาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่คำ แนวปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย-คุณธรรม-จริยธรรมและป้องกันการทุจริต-เทศบาลตำบลแม่คำ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่คำ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี-ของเทศบาลตำบลแม่คำ คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ แผนต่างๆ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ งานช่าง งานการศึกษา กิจกรรม / โครงการ งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่คำ
OIT-ข้อมูลองค์กร
O3-อำนาจหน้าที่ O4-แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน O5-ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน O10-แผนดำเนินงานประจำปี O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13-มาตรฐานการปฏิบัติงาน O14-มาตรฐานการให้บริการ O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O17-รายงานการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน O18-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง O22-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน O25-สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี O27-การมีส่วนร่วม O28-เจตจำนงสุจริต O29-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O30-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O31-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O32-33-การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจรติ O33-ควบคุมภายใน เทศบัญญัติ แผน
IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA
01 โครงสร้าง 02 ข้อมูลผู้บริหาร 03 อำนาจหน้าที่ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 05 ข้อมูลการติดต่อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 08 Q&A 09 Social Network 10 แผนดำเนินงานประจำปี 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 13 คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน 14 คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ 17 E-Service 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 32 ช่องการรับฟังความคิดเห็น 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
แผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาท้องถิ่น คู่มือประชาชน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี การป้องกันการทุจริต กฏหมายท้องถิ่น
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)
การส่งเสริมความโปร่งใส ทต.แม่คำ
รายงานทางการเงิน งานแผนและงบประมาณ งานสาธารณสุข กิจการสภาฯ แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน งานสารสนเทศ
เอกสาร-แบบฟอร์ม ต่างๆ
งานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบัญญัติ งานพัฒนารายได้ การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ข้อมูลพื้นฐาน

ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562, เปิดอ่าน 1371 ครั้ง < ย้อนกลับ

ข้อมูลพื้นฐาน


เขตการปกครอง

ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมเหมืองห้วยไร่ฝั่งใต้ ห่างจากศูนย์กลางถนนพหลโยธินถึง หลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งห่างจากศูนย์กลางถนนพหลโยธิน ตามแนวลำเหมือง 600 เมตร

ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำคำฝั่งเหนือ ห่างจากศูนย์กลางถนนพหลโยธินตามลำน้ำคำ 830 เมตร

ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามแม่น้ำคำฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ ตรงเส้นแบ่งเขต หมู่ที่ 14 กับหมู่ที่ 7 ตำบลแม่คำ

ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 ถือตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 14 กับหมู่ที่ 7 ตำบลแม่คำไปทางทิศเหนือ ถึง หลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมเหมืองหลวงฝั่งเหนือ จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1

ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ห่างจากเทศบาลตำบลแม่คำ ประมาณ 860 กิโลเมตร
- ระยะทางจากจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดพะเยา ห่างจากเทศบาลตำบลแม่คำ ประมาณ 130 กิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศ

ฤดูร้อน เริ่มเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน อุณหภูมิประมาณ 32 องศา
ฤดูฝน เริ่มเดือน พฤษภาคม – กันยายน ฝนตกชุก และ มีน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่น้ำฝนโดยประมาณ 157.43 มิลลิลิตร
ฤดูหนาว เริ่มเดือน ตุลาคม – มกราคม อุณหภูมิประมาณ 10 องศา

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

  • ลักษณะในชุมชนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลแม่คำอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหนาแน่นทางด้านใต้และตามแนวลำน้ำคำฝั่งเหนือ โดยมีการขยายการตั้งถิ่นฐานออกไปตามบริเวณสองข้างทางตามโครงสร้างการคมนาค- การประกอบอาชีพ มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ในงานประเภทเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย อุตสาหกรรมในครัวเรือน และยังประกอบอาชีพอื่นควบคู่กันไปด้วย

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมของเทศบาลตำบลแม่คำใช้การคมนาคมทางบก โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านเขตชุมชนเทศบาลตำบลแม่คำ หมู่ที่ 2, 8, 12 เป็นถนนสายหลักในการเดินทางไปอำเภอแม่สาย ส่วนการคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลแม่คำและหมู่บ้านใกล้เคียงใช้ถนนสายหลักของเทศบาล 2 สาย คือ

สายที่ 1 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1ที่ระหว่าง ก.ม.ที่ 867กับ ก.ม.ที่ 868บริเวณหน้าตลาดสดแม่คำ หมู่ที่ 2 ขนาดถนนกว้างโดยเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ 2.50 กิโลเมตร จนสิ้นสุดเขตเทศบาลตำบลแม่คำที่บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 14 ตำบลแม่คำ

สายที่ 2 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ระหว่าง กม.ที่ 867 กับ กม.ที่ 868 บริเวณสี่แยก บ้านแม่คำบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ขนาดถนน กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1.50 กิโลเมตรจนสิ้นสุดเขตเทศบาลที่บ้านแม่คำบ้านใหม่

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าเข้าถึงและให้บริการแก่ประชาชนครบทุกหลังคาเรือน

การประปา

- มีระบบประปาหมู่บ้านครบจำนวน 6 หมู่บ้าน

การสื่อสารและโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
- ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์ 826 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.71
- จำนวนที่ใช้โทรทัศน์ 1,630 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.20
- ที่ตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 แห่ง

ระบบการสื่อสารโทรทัศน์ – วิทยุ ในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ มีระบบสื่อสารที่ดีมาก/มากที่สุด

การจราจร

สภาพการจราจรในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ ส่วนมากจะอยู่ในสภาพคล่องตัวจะมีปัญหาการจราจรหนาแน่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าช่วงโรงเรียนเข้าและช่วงโรงเรียนเลิก เพราะโรงเรียนบ้านแม่คำตั้งอยู่ติดกับถนนพหลโยธิน

 

การเกษตรกรรม

ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ ส่วนมากจะประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำนา และพืชผักสวนผสม เป็นต้น

การอุตสาหกรรม

การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นสำคัญ ได้แก่ โรงสีข้าว และ มีการทอผ้าพื้นเมืองในบางชุมชน
- โรงสีข้าว จำนวน 1 โรง
- โรงบ่มใบยาสูบ จำนวน 5 โรง
- อุตสาหกรรมขนาดเล็กผลิตท่อและซีเมนต์บล็อก จำนวน 1 แห่ง

การพานิชกรรม

แหล่งพานิชกรรมทางด้านอุปโภค – บริโภคที่สำคัญของประชาชนในเขตเทศบาล
- ตลาดในเขตอำเภอแม่จัน
- ตลาดสดแม่คำ(เอกชน) ลักษณะตลาดเช้า
ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่เกษตรกรจะจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางที่เข้ามาตั้งจุดซื้อสินค้าในเขตท้องที่


การท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลแม่คำ เป็นทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงราย คือ พระธาตุดอยตุง พระตำหนักดอยตุง , พรมแดนไทย – พม่า ที่อำเภอแม่สาย และ ถ้ำป่าอาชาทอง (พระขี่ม้าบิณฑบาต)
การปศุสัตว์

ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลแม่คำส่วนใหญ่ประกอบการลักษณะในครัวเรือนแบบยังชีพ

ลักษณะอาณาบริเวณชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหนาแน่นทางด้านทิศใต้เลียบตามลำน้ำคำฝั่งเหนือ มีการขยายการตั้งถิ่นฐานออกไปตามบริเวณสองข้างทางตามโครงสร้างเส้นทางการคมนาคม

การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

การศึกษา

มีสถาบันการศึกษาให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ จำนวน 4 แห่ง
- โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ให้บริการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)
- โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา (โรงเรียนสงฆ์)
- โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ


ศาสนา

มีศาสนาสถานทางพุทธศาสนา จำนวน 3 แห่ง คือ
- วัดแม่คำสบเปิน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คำ
- วัดแม่คำ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คำ
- วัดโชติการาม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่คำ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมพื้นเมืองแบบล้านนา


การสาธารณสุข
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ตำบลแม่คำให้บริการประชาชน
จำนวน 1 แห่ง
- สถานพยาบาล จำนวน 3 แห่ง

ด้านการเมือง – บริหาร

เทศบาลตำบลแม่คำ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน และมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล การแบ่งส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 5 กอง คือ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และ 1 หน่วยตรวจสอบภายใน

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 53,145,800.- บาท
-ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 53,145,784.- บาท


การดำเนินการพาณิชย์
เทศบาลตำบลแม่คำ มีเขตพื้นที่ชุมชนขนาดเล็กประกอบกับเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้อำเภอแม่จัน ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่คำจึงไม่มีการดำเนินการพาณิชย์และสถานที่ตั้งของสถาบันทางการเงิน
บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
เทศบาลตำบลแม่คำ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประชาชนได้มีส่วนร่วมในรูปกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำ โดยทำการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การทำเวทีประชาคมท้องถิ่น และการเข้ารับฟังการประชุมสภา ฯ

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาวะแวดล้อมในพื้นที่เขตเทศบาล สภาพที่อยู่อาศัยในชุมชนไม่แออัด แต่ละหมู่บ้านจะอยู่ห่างกัน อากาศดีเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมอำนวยให้อากาศดี คือ ไม่มีการประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล

มลพิษทางน้ำ

ลำน้ำที่ไหลผ่านเทศบาลคือลำน้ำคำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มาตามธรรมชาติ ซึ่งปริมาณลดลงจากอดีต ลำน้ำตื้นเขินเกิดจากการทับถมของทราย แต่ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยที่ประชาชนทิ้งขยะลงแม่น้ำ ทำให้ขยะเน่าเสียและอุดตันทางน้ำ