เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY

ไฟล์ดาวน์โหลด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องมาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่คำ แนวปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย-คุณธรรม-จริยธรรมและป้องกันการทุจริต-เทศบาลตำบลแม่คำ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่คำ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี-ของเทศบาลตำบลแม่คำ คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ แผนต่างๆ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ งานช่าง งานการศึกษา กิจกรรม / โครงการ งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่คำ
OIT-ข้อมูลองค์กร
O3-อำนาจหน้าที่ O4-แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน O5-ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน O10-แผนดำเนินงานประจำปี O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13-มาตรฐานการปฏิบัติงาน O14-มาตรฐานการให้บริการ O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O17-รายงานการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน O18-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง O22-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน O25-สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี O27-การมีส่วนร่วม O28-เจตจำนงสุจริต O29-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O30-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O31-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O32-33-การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจรติ O33-ควบคุมภายใน เทศบัญญัติ แผน
IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA
01 โครงสร้าง 02 ข้อมูลผู้บริหาร 03 อำนาจหน้าที่ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 05 ข้อมูลการติดต่อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 08 Q&A 09 Social Network 10 แผนดำเนินงานประจำปี 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 13 คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน 14 คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ 17 E-Service 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 32 ช่องการรับฟังความคิดเห็น 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
แผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาท้องถิ่น คู่มือประชาชน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี การป้องกันการทุจริต กฏหมายท้องถิ่น
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)
การส่งเสริมความโปร่งใส ทต.แม่คำ
รายงานทางการเงิน งานแผนและงบประมาณ งานสาธารณสุข กิจการสภาฯ แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน งานสารสนเทศ
เอกสาร-แบบฟอร์ม ต่างๆ
งานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบัญญัติ งานพัฒนารายได้ การจัดการองค์ความรู้ (KM)

คำขวัญ และ วิสัยทัศน์

ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562, เปิดอ่าน 572 ครั้ง < ย้อนกลับ

คำขวัญ และ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คำ  “ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”


สำนักปลัด

"ชุมชนเข้มแข็ง สังคมปลอดภัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ"

ชุมชนมีความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการมีผู้นำที่มีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและกัน มีการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่อาศัย มีการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี รวดเร็ว ด้วยความรู้และทักษะที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องมุ่งผลสำเร็จต่อการปฏิบัติหน้าที่และผู้รับบริการ ร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และกิจกรรมที่ต้องกระทำให้บรรลุวันถุประสงค์ โดยไม่ทำให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ำกัน


กองคลัง

"ภาษีฯ เป็นธรรม เร่งนำไปพัฒนา พัสดุจัดหา คุ้มค่าโปร่งใส การเงินฉับไว ยึดมั่นในคุณธรรม"

มีการจัดเก็บภาษี ตามระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดเพื่อนำรายได้มาพัฒนาชุมชน
การจัดหาพัสดุ เพื่อเกิดความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงิน ความโปร่งใส ความประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาร ดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
การเงินและบัญชี มุ่งเน้นการพัฒนาการปฏิบัติงาน นำความรู้มาประยุกต์ใช้ สามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รักษาระเบียบวินัย คุณธรรม คำถึงถึงจรรยาบรรณอาชีพ และรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม เพื่อรองรับเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน


กองช่าง
"ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดี บริการรวดเร็ว ประสานความสามัคคีในหน่วยงาน ร่วมกันพัฒนา"

ดำเนินการตามแผนงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านการจราจร ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน น้ำประปาและไฟฟ้าสาธารณะ ให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ร่วมมือกับส่วนราชการในหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์


กองสาธารณสุข
"เมื่องน่าอยู่ สู่ความร่มรื่น ก้าวนำด้านการเกษตรปลอดสารพิษแบบครบวงจร ทุกชีวีสุขภาพดีมีพลานามัย ห่างไกลโรค  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"


กองการศึกษา
"การศึกษาเพื่อชุมชน สังคมปลอดภัย ก้าวไกลเทคโนโลยี วัฒนธรรมประเพณีเด่น"

มีการจัดการศึกษาถือเป็นการบริการสาธารณะ มุ่งหวังให้คนในชุมชนได้ศึกษา เรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาความอัธยาศัย ซึ่งความรู้เป็นเครื่องมือที่ยั่งยืนในการพัฒนาคนให้ร่วมกันสร้างสังคมให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางสังคม ภายใต้การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต สื่อดาวเทียม แท็ปเล็ต หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมโลก และหวนกลับมาอนุรักษ์ สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของไทย ให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป