750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 คำขวัญ และ วิสัยทัศน์
 ระเบียบ
 ติดต่อสอบถาม
 งบปี
 งบการเงิน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2559
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  ข่าวประกวดราคา  
 

รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ…
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่…
โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู…
โครงการตกลงจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายหลัก…
ประกาศ เรื่อง ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถลาน…
โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถลานสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ
โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่…
โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาเอนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อคำแดง…
โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ…
โครงการตกลงจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.14 ถนนเลียบลำเหมือง…
โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ…
โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ…
โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างเสริมกำแพงป้องกันน้ำท่วม…
ประกาศ เรื่อง ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง…
ประกาศ เรื่อง ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง…
ประกาศ ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน…
โครงการตกลงจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่…
โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.12 ซอยหลังเมรุ
โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.2 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนอกทางไปโรงเรียน
โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ม.12 ซอยหลังเมรุ
 
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ และ วิสัยทัศน์
ระเบียบ
งบปี
ติดต่อสอบถาม
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์