750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  ข่าวประกวดราคา  
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  จ้างเหมาคนงานประจำโรงน้ำดื่ม (1 ต.ค.61)

จ้างเหมาบุคคลภายนอก เก็บขน คัดแยก กำจัดขยะ (1ต.ค.61)

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (1ต.ค.61)

ซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ผข 9235 ชร. (10 ต.ค.61)

จ้างเหมารถตู้ (16 ต.ค.61)

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (25ต.ค.61)

ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (25ต.ค.61)

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ด้านงานพัสดุ (26ต.ค.61)

ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (25 ต.ค.61)

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (29 ต.ค.61)

ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (29 ต.ค.61)

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถเครน (6 พ.ย.61)

ค่าจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (6 พ.ย.61)

ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (6 พ.ย.61)

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.2 ช่วงหน้าบ้านนายกิจเจริญ-บ้านนางมลฤดี (13 พ.ย.61)

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(13พ.ย.61)

ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายบอกเส้นทาง และป้ายไวนิลลูกศรพร้อมโครงไม้(15 พ.ย.61)

ค่าจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมถนน ศพด.ทต.แม่คำ (16 พ.ย.61)

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติด
ตั้ง
(20พ.ย.61)

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(13 พ.ย.61)

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (7 พ.ย.61)

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์(7 พ.ย.61)

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (9พ.ย.61)

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) (31ต.ค.61)

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (28 พ.ย.61)

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ(28 พ.ย.61)

ค่าจ้างเหมาทำตรายาง (28 พ.ย.61)

ค่าจ้างเหมาทำตรายาง (3 ธ.ค.61)

ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (3ธ.ค.61)

ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(3 ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (4ธ.ค.61)

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ(4 ธ.ค.61)

ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (6ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ลดขยะในครัวเรือน(11 ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาจัดทำถังกรีนโคน(11 ธ.ค.61)

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(17 ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กง-9837 ชร.(17 ธ.ค.61)

ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(17 ธ.ค.61)

ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(17 ธ.ค.61)

ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(17 ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาทำปฏิทิน(18 ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดหน้าตลาดสด(26ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาคนงานประจำโรงน้ำดื่ม(26ธ.ค.61)

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(28ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยพัสดุ(28ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ(28ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดกิรรมการเรียนรู้ฯ2(28ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ3(28ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ4(28ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ5(28ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้6(28ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ7(28ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ8(28ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ9(28ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเก็บขน คัดแยก และกำจัดขยะ(28ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม(20 ธ.ค.61)

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร.บ้านแม่คำ(28ธ.ค.61)

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร.ทต.แม่คำ(28ธ.ค.61)

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ทต.แม่คำ(28ธ.ค.61)

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยพัฒนาชุมชน(3ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโรงน้ำดื่ม(9ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุประปา(9ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่เครื่องตัดหญ้า(9ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(9ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(9ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กย5728 ชร.(14ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(14ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(14ม.ค.62)

้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอย 7 (ฝั่งทิศตะวันตก) (15 ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(15ม.ค.62)

จ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12  (16 ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(16ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า(16ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(16ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(16ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว(16ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(16ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาจัดทำรถขบวนแห่ โครงการของดีอำเภอแม่จัน(18ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(18ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(22ม.ค.62)

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(24ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถเครน(24ม.ค.62)

จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ซอย 4 (ฝั้งทิศใต้) (30ม.ค.62)

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(30ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสด(30ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาคนงานประจำโรงน้ำดื่ม1(30ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาคนงานประจำโรงน้ำดื่ม2(30ม.ค.62)

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(31ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาผู่้ช่วยพัสดุ(31ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาคนงานกำจัดขยะ(31ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ1(31ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ2(31ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ3(31ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ4(31ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ5(31ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ6(31ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ7(31ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ8(31ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ9(31ม.ค.62)

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนรู้10(31ม.ค.62)

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)รร.ทต.แม่คำ(31มค.62)

ค่าจัดอซื้ออาหารเสริม(นม)รร.บ้านแม่คำ(31มค.62)

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.(31มค.62)

ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ(5ก.พ.62)

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ 81-0485ชร.(7ก.พ.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพฯ(8ก.พ.62)

ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพ(8ก.พ.62)

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องผสมสัญญาณเสียง(8ก.พ.62)

ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลห้ามยิงนกปากห่างและห้ามเผา(8ก.พ.62)

ค่าจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์พร้อมติดฟิวเจอร์บอร์ด(8กพ.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(11ก.พ.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (11ก.พ.62)

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถเครน(11ก.พ.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(11กพ.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(11ก.พ.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (11ก.พ.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(11ก.พ.62)

ค่าจ้างเหมาบริการทำตรายาง(11ก.พ.62)

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(12ก.พ.62)

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (12ก.พ.62)

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(13ก.พ.62)

ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล(18ก.พ.62)

ค่าจ้างเหมาจัดทำที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. พ.ศ.2562(20กพ.62)

ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล(21กพ.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(21กพ.62)

ค่าจัดทำป้ายไวนิลประชุมสภา(26ก.พ.62)

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)รร.บ้านแม่คำ(28กพ.62)

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)รร.ทต.แม่คำ(28กพ.62)

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.(28กพ.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(6มีค62)

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(6มีค.62)

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ช่วงบ้านนางน้อง(7มี.ค.62)

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(7มีค.62)

ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ(7มีค62)

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ(12มี.ค.62)

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(12มีค.62)

ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 ช่วงข้างวัดแม่คำสบเปิน(13มี.ค.62)

ค่าจัดทำป้ายไวนิล(18มีค.62)

ค่าจ้างโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 14(26มี.ค.62)

ค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะของเทศบาล(4เม.ย.62) 
  2018-10-01  
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์