750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 ติดต่อสอบถาม
 การใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 อำนาจหน้าที่
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2559
เจตจำนงสุจริต และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริต และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดซื้อจัดจ้าง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การป้องกันการทุจริต
 การป้องกันการทุจริต
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  ข่าวประกวดราคา  
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  1.จ้างเหมาคนงานประจำโรงน้ำดื่ม (1 ต.ค.61)

2
.จ้างเหมาบุคคลภายนอก เก็บขน คัดแยก กำจัดขยะ (1ต.ค.61)

3
.จ้างเหมาบุคคลภายนอก ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (1ต.ค.61)

4
.ซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ผข 9235 ชร. (10 ต.ค.61)

5
.จ้างเหมารถตู้ (16 ต.ค.61)

6
.ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (25ต.ค.61)

7
..ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (25ต.ค.61)

8
.จ้างเหมาบุคคลภายนอก ด้านงานพัสดุ (26ต.ค.61)

9
.ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (25 ต.ค.61)

1
0.ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (29 ต.ค.61)

1
1.ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (29 ต.ค.61)

1
2.ค่าจ้างเหมาซ่อมรถเครน (6 พ.ย.61)

1
3.ค่าจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (6 พ.ย.61)

1
4.ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (6 พ.ย.61)

1
5.ค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.2 ช่วงหน้าบ้านนายกิจเจริญ-บ้านนางมลฤดี (13 พ.ย.61)

1
6.ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(13พ.ย.61)

1
7.ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายบอกเส้นทาง และป้ายไวนิลลูกศรพร้อมโครงไม้(15 พ.ย.61)

18.ค่าจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมถนน ศพด.ทต.แม่คำ (16 พ.ย.61)

19.ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติด
ตั้ง
(20พ.ย.61)

20.ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(13 พ.ย.61)

21.ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (7 พ.ย.61)

2
2.ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (9พ.ย.61)

2
3.ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) (31ต.ค.61)

2
4.ค่าจ้างเหมาทำตรายาง (3 ธ.ค.61)

2
5.ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (3ธ.ค.61)

26.ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (4ธ.ค.61)

2
7.ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (6ธ.ค.61)
 
  2018-10-01  
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์