750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
 ติดต่อสอบถาม
 อำนาจหน้าที่
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
แผนและผลการดำเนินงาน
 แผนและผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติและการใช้จ่ายงบประมาณ
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 การใช้จ่ายงบประมาณ
 เทศบัญญัติอื่นๆ
เจตจำนงสุจริต
 เจตจำนงสุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผน และ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผน และ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การป้องกันการทุจริต
 การป้องกันการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  เทศบัญญัติและการใช้จ่ายงบประมาณ  
  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  1 ปกเทศบัญญัติ

2.สารบัญ

3
.ส่วนที่-1

4
.คำแถลงงบประมาณ

5
.คำแถลงงบประมาณ-รายรับ

6
.คำแถลงงบประมาณ-รายจ่าย

7
.ส่วนที่-2

8
.บันทึกหลักการและเหตุผล

9
.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

1
0.เทศบัญญัติ

1
1.รายงานประมาณการรายรับ

1
2.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

1
3.รายงานประมาณการรายจ่าย

1
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

14.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

14.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

14.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

14.5 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

14.6 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

14.7 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

14.8 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

14.9 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

14.10 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

14.11 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

14.12 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

14.13 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

14.14 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

14.15 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

14.16 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

14.17 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

14.18 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

14.19 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

14.20 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

14.21 แผนงานงบกลาง งบกลาง

15 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

16 ประกาศ 
   
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์