750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 ติดต่อสอบถาม
 การใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 อำนาจหน้าที่
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2559
เจตจำนงสุจริต และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริต และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดซื้อจัดจ้าง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การป้องกันการทุจริต
 การป้องกันการทุจริต
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  เทศบัญญัติ  
  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  1.ปกเทศบัญญัติ
2
.สารบัญ
3
.ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4
.คำแถลงงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559
5
.ส่วนที่ 2
6
.บันทึกหลักการและเหตุผล
7
.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
8
.เทศบัญญ้ติ
8
.1เทศบัญญัติ (ต่อ)
9
.รายงานประมาณการรายรับ 
1
0.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
1
1.รายงานประมาณการรายจ่าย 
1
2.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
1
3.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
13.1แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1
3.2แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1
3.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
1
3.4แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
13.5แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
13.6แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

13.7แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
1
3.8แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
1
3.9แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1
3.10แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1
3.11แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
1
3.12แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1
3.13แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
1
3.14แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
1
3.15แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
1
3.16แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
1
3.17แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1
3.18แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
1
3.19แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
1
3.20แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
1
3.21แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
 
   
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์