750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 คำขวัญ และ วิสัยทัศน์
 ข้อมูลการติดต่อ
 งบปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 อำนาจหน้าที่
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559
เจตจำนงสุจริต
 เจตจำนงสุจริต ของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 เจตจำนงสุจริต ของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
การให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  ข้อมูลพื้นฐาน  
  คำขวัญ และ วิสัยทัศน์  
 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คำ

“ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


สำนักปลัด
 

               "ชุมชนเข้มแข็ง     สังคมปลอดภัย     ใส่ใจบริการ     ประสานความร่วมมือ"  
 

            ชุมชนมีความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการมีผู้นำที่มีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและกัน มีการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่อาศัย มีการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี รวดเร็ว ด้วยความรู้และทักษะที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องมุ่งผลสำเร็จต่อการปฏิบัติหน้าที่และผู้รับบริการ ร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และกิจกรรมที่ต้องกระทำให้บรรลุวันถุประสงค์ โดยไม่ทำให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ำกัน

      
 

กองคลัง
 

    "ภาษีฯ เป็นธรรม         เร่งนำไปพัฒนา
  พัสดุจัดหา                 คุ้มค่าโปร่งใส
การเงินฉับไว                  ยึดมั่นในคุณธรรม"

 

                มีการจัดเก็บภาษี ตามระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดเพื่อนำรายได้มาพัฒนาชุมชน
                การจัดหาพัสดุ เพื่อเกิดความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงิน ความโปร่งใส ความประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาร ดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
                 การเงินและบัญชี มุ่งเน้นการพัฒนาการปฏิบัติงาน นำความรู้มาประยุกต์ใช้ สามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รักษาระเบียบวินัย คุณธรรม คำถึงถึงจรรยาบรรณอาชีพ และรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม เพื่อรองรับเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

 
 

กองช่าง

"ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า     ประชาชนอยู่ดี     บริการรวดเร็ว
ประสานความสามัคคีในหน่วยงาน     ร่วมกันพัฒนา"

 

               ดำเนินการตามแผนงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านการจราจร ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน น้ำประปาและไฟฟ้าสาธารณะ ให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ร่วมมือกับส่วนราชการในหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์
 

 

กองสาธารณสุข

"เมื่องน่าอยู่   สู่ความร่มรื่น 
ก้าวนำด้านการเกษตรปลอดสารพิษแบบครบวงจร
ทุกชีวีสุขภาพดีมีพลานามัย   ห่างไกลโรค   
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

   

   

กองการศึกษา

  "การศึกษาเพื่อชุมชน             สังคมปลอดภัย
ก้าวไกลเทคโนโลยี             วัฒนธรรมประเพณีเด่น"

  

                มีการจัดการศึกษาถือเป็นการบริการสาธารณะ มุ่งหวังให้คนในชุมชนได้ศึกษา เรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาความอัธยาศัย ซึ่งความรู้เป็นเครื่องมือที่ยั่งยืนในการพัฒนาคนให้ร่วมกันสร้างสังคมให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางสังคม ภายใต้การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต สื่อดาวเทียม แท็ปเล็ต หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมโลก และหวนกลับมาอนุรักษ์ สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของไทย ให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

 
   
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์