750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 คำขวัญ และ วิสัยทัศน์
 ข้อมูลการติดต่อ
 งบปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 อำนาจหน้าที่
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559
เจตจำนงสุจริต
 เจตจำนงสุจริต ของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 เจตจำนงสุจริต ของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
การให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  ข้อมูลพื้นฐาน  
  ข้อมูลพื้นฐาน  
  เขตการปกครอง

ด้านเหนือ        ตั้งแต่หลักเขตที่ 1   ซึ่งตั้งอยู่ริมเหมืองห้วยไร่ฝั่งใต้ ห่างจากศูนย์กลางถนนพหลโยธินถึง หลักเขตที่ 2   ซึ่งตั้งห่างจากศูนย์กลางถนนพหลโยธิน ตามแนวลำเหมือง 600 เมตร

ด้านตะวันออก      จากหลักเขตที่ 2   เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำคำฝั่งเหนือ  ห่างจากศูนย์กลางถนนพหลโยธินตามลำน้ำคำ  830 เมตร

ด้านใต้       จากหลักเขตที่ 3   เลียบตามแม่น้ำคำฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ ตรงเส้นแบ่งเขต  หมู่ที่ 14   กับหมู่ที่ 7   ตำบลแม่คำ

ด้านตะวันตก     จากหลักเขตที่ 4   ถือตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่  14   กับหมู่ที่ 7   ตำบลแม่คำไปทางทิศเหนือ  ถึง หลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมเหมืองหลวงฝั่งเหนือ จากหลักเขตที่ 5   เป็นเส้นตรงไปทาง   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1

          ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร   ห่างจากเทศบาลตำบลแม่คำ  ประมาณ 860 กิโลเมตร
          -  ระยะทางจากจังหวัดใกล้เคียง   จังหวัดพะเยา   ห่างจากเทศบาลตำบลแม่คำ ประมาณ  130   กิโลเมตร


สภาพภูมิอากาศ

ฤดูร้อน    เริ่มเดือน  กุมภาพันธ์ – เมษายน อุณหภูมิประมาณ 32 องศา
ฤดูฝน     เริ่มเดือน  พฤษภาคม – กันยายน ฝนตกชุก   และ   มีน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่น้ำฝนโดยประมาณ  157.43 มิลลิลิตร
ฤดูหนาว    เริ่มเดือน  ตุลาคม – มกราคม    อุณหภูมิประมาณ 10 องศา

 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

           - ลักษณะในชุมชนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลแม่คำอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหนาแน่นทางด้านใต้และตามแนวลำน้ำคำฝั่งเหนือ โดยมีการขยายการตั้งถิ่นฐานออกไปตามบริเวณสองข้างทางตามโครงสร้างการคมนาคม
           - การประกอบอาชีพ  มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  ในงานประเภทเกษตรกรรม   อาชีพเกษตรกรรม   ค้าขาย   อุตสาหกรรมในครัวเรือน   และยังประกอบอาชีพอื่นควบคู่กันไปด้วย   


 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม


             การคมนาคมของเทศบาลตำบลแม่คำใช้การคมนาคมทางบก โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านเขตชุมชนเทศบาลตำบลแม่คำ หมู่ที่ 2, 8, 12   เป็นถนนสายหลักในการเดินทางไปอำเภอแม่สาย ส่วนการคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลแม่คำและหมู่บ้านใกล้เคียงใช้ถนนสายหลักของเทศบาล 2 สาย   คือ

สายที่ 1   แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1ที่ระหว่าง ก.ม.ที่ 867กับ ก.ม.ที่ 868บริเวณหน้าตลาดสดแม่คำ    หมู่ที่  2     ขนาดถนนกว้างโดยเฉลี่ย   6.00   เมตร   ยาวประมาณ   2.50                กิโลเมตร จนสิ้นสุดเขตเทศบาลตำบลแม่คำที่บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 14    ตำบลแม่คำ

สายที่ 2   ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1   ระหว่าง กม.ที่ 867 กับ กม.ที่ 868  บริเวณสี่แยก      บ้านแม่คำบ้านใหม่   หมู่ที่ 8   ตำบลแม่คำ   อำเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย   ขนาดถนน        กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร  ยาว 1.50 กิโลเมตรจนสิ้นสุดเขตเทศบาลที่บ้านแม่คำบ้านใหม่

การไฟฟ้า

               มีไฟฟ้าเข้าถึงและให้บริการแก่ประชาชนครบทุกหลังคาเรือน

การประปา

              - มีระบบประปาหมู่บ้านครบจำนวน  6  หมู่บ้าน
 

การสื่อสารและโทรคมนาคม

              -  ที่ทำการไปรษณีย์       จำนวน  1  แห่ง
              -  ชุมสายโทรศัพท์          จำนวน  1  แห่ง
              -  จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์   826   ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ   45.71
              -  จำนวนที่ใช้โทรทัศน์  1,630   ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ   90.20
              -   ที่ตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่    จำนวน   2  แห่ง

ระบบการสื่อสารโทรทัศน์ – วิทยุ ในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ มีระบบสื่อสารที่ดีมาก/มากที่สุด


การจราจร

               สภาพการจราจรในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ  ส่วนมากจะอยู่ในสภาพคล่องตัวจะมีปัญหาการจราจรหนาแน่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าช่วงโรงเรียนเข้าและช่วงโรงเรียนเลิก เพราะโรงเรียนบ้านแม่คำตั้งอยู่ติดกับถนนพหลโยธิน

การใช้ที่ดิน

ที่ ประเภทที่ดิน จำนวนไร่ ร้อยละของพื้นที่ทั้งหมด
1
2
3
4
ที่อยู่อาศัย
ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
ที่ตั้งของส่วนราชการ
ที่สาธารณะประโยชน์
632 ไร่
2,917 ไร่
30 ไร่
20 ไร่
17.56
81.04
0.83
0.56

 

การใช้ที่ดิน

ที่ ประเภทที่ดิน จำนวนไร่ ร้อยละของพื้นที่ทั้งหมด
1
2
3
4
ที่อยู่อาศัย
ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
ที่ตั้งของส่วนราชการ
ที่สาธารณะประโยชน์
632 ไร่
2,917 ไร่
30 ไร่
20 ไร่
17.56
81.04
0.83
0.56

 

การเกษตรกรรม

                ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ ส่วนมากจะประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำนา  และพืชผักสวนผสม เป็นต้น

การอุตสาหกรรม

                การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ   ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นสำคัญ  ได้แก่  โรงสีข้าว  และ  มีการทอผ้าพื้นเมืองในบางชุมชน
                -   โรงสีข้าว                          จำนวน   1   โรง
                -   โรงบ่มใบยาสูบ                จำนวน   5   โรง
                -   อุตสาหกรรมขนาดเล็กผลิตท่อและซีเมนต์บล็อก   จำนวน 1 แห่ง
                               

การพานิชกรรม

                 แหล่งพานิชกรรมทางด้านอุปโภค – บริโภคที่สำคัญของประชาชนในเขตเทศบาล
                        -  ตลาดในเขตอำเภอแม่จัน
                        -  ตลาดสดแม่คำ(เอกชน)   ลักษณะตลาดเช้า
                ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่เกษตรกรจะจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางที่เข้ามาตั้งจุดซื้อสินค้าในเขตท้องที่

การท่องเที่ยว
           
           เทศบาลตำบลแม่คำ   เป็นทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงราย   คือ พระธาตุดอยตุง พระตำหนักดอยตุง , พรมแดนไทย – พม่า ที่อำเภอแม่สาย และ ถ้ำป่าอาชาทอง  (พระขี่ม้าบิณฑบาต)

การปศุสัตว์

           ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลแม่คำส่วนใหญ่ประกอบการลักษณะในครัวเรือนแบบยังชีพ

ด้านสังคม

            จำนวนประชากรของเทศบาลตำบลแม่คำ  ข้อมูล   ณ  5  มิถุนายน  พ.ศ.  2562

หมู่ที่ ครัวเรือน ชาย หญิง รวม


1
2
8
10
12
14

 

341
530
324
260
310
293

366
425
374
268
347
397

375
498
374
300
439
447

741
923
748
568
786
844
รวม 1,965 2,177 2,433
4,610
 

 ลักษณะอาณาบริเวณชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ    จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหนาแน่นทางด้านทิศใต้เลียบตามลำน้ำคำฝั่งเหนือ   มีการขยายการตั้งถิ่นฐานออกไปตามบริเวณสองข้างทางตามโครงสร้างเส้นทางการคมนาคม

การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

 การศึกษา

             มีสถาบันการศึกษาให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ  จำนวน 4 แห่ง
                    - โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ให้บริการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  (โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)  
                    - โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา (โรงเรียนสงฆ์)
                    - โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)       
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ

  ศาสนา

            มีศาสนาสถานทางพุทธศาสนา  จำนวน 3 แห่ง   คือ
                    -  วัดแม่คำสบเปิน           หมู่ที่ 1   ตำบลแม่คำ
                    -  วัดแม่คำ                       หมู่ที่ 2   ตำบลแม่คำ
                    -  วัดโชติการาม               หมู่ที่ 8   ตำบลแม่คำ

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

               มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมพื้นเมืองแบบล้านนา

การสาธารณสุข

               -   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ตำบลแม่คำให้บริการประชาชน    
จำนวน 1 แห่ง
               -   สถานพยาบาล   จำนวน  3  แห่ง


 ด้านการเมือง – บริหาร

                     เทศบาลตำบลแม่คำ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก  มีสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน 12 คน   และมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล การแบ่งส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 5 กอง คือ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    กองช่าง และ 1 หน่วยตรวจสอบภายใน

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                                -ประมาณการรายรับ             เป็นเงิน            56,000,000.- บาท
                                -ประมาณการรายจ่าย            เป็นเงิน           56,000,000.- บาท

การดำเนินการพาณิชย์
         เทศบาลตำบลแม่คำ  มีเขตพื้นที่ชุมชนขนาดเล็กประกอบกับเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้อำเภอแม่จัน ดังนั้น  เทศบาลตำบลแม่คำจึงไม่มีการดำเนินการพาณิชย์และสถานที่ตั้งของสถาบันทางการเงิน
บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
        เทศบาลตำบลแม่คำ   ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน    ซึ่งประชาชนได้มีส่วนร่วมในรูปกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำ    โดยทำการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  การทำเวทีประชาคมท้องถิ่น  และการเข้ารับฟังการประชุมสภา ฯ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               สภาวะแวดล้อมในพื้นที่เขตเทศบาล สภาพที่อยู่อาศัยในชุมชนไม่แออัด   แต่ละหมู่บ้านจะอยู่ห่างกัน   อากาศดีเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมอำนวยให้อากาศดี  คือ  ไม่มีการประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล
 

มลพิษทางน้ำ

               ลำน้ำที่ไหลผ่านเทศบาลคือลำน้ำคำ    ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มาตามธรรมชาติ  ซึ่งปริมาณลดลงจากอดีต  ลำน้ำตื้นเขินเกิดจากการทับถมของทราย     แต่ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยที่ประชาชนทิ้งขยะลงแม่น้ำ   ทำให้ขยะเน่าเสียและอุดตันทางน้ำ 
   
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์