750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 คำขวัญ และ วิสัยทัศน์
 ข้อมูลการติดต่อ
 งบปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 อำนาจหน้าที่
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559
เจตจำนงสุจริต
 เจตจำนงสุจริต ของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 เจตจำนงสุจริต ของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
การให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  ข้อมูลพื้นฐาน  
  ประวัติความเป็นมา  
 

ประวัติเทศบาลตำบลแม่คำ

            ในอดีตตำบลแม่คำมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก     อาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สาย     ด้านทิศตะวันตกเป็นเขตพื้นที่ภูเขาสูง    ตามแนวสองฝั่งของแม่น้ำคำ     ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง  เช่นบ้านเทอดไทย   และบ้านห้วยผึ้ง   เป็นต้น
            ต่อมาใน พ.ศ.  2507.  บ้านแม่คำสบเปิน หมู่ที่ 1  บ้านแม่คำตลาด หมู่ที่ 2  บ้านแม่คำบ้านใหม่ หมู่ที่ 11  และบ้านแม่คำหลังวัด หมู่ที่ 14  รวม 4 หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความเจริญมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆ เพราะในชุมชนมีโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย   ตลาดสด   สถานีอนามัย   ตู้ยามตำรวจ   โรงสีข้าวขนาดใหญ่   โรงภาพยนตร์   และมีถนนพหลโยธินผ่านในพื้นที่   ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาลแม่คำ
            พ.ศ. 2517  เมื่อประชากรในตำบลแม่คำมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น   ทางราชการจึงได้แบ่งพื้นที่ของตำบลแม่คำออกไปเป็นตำบลแม่ไร่อีกหนึ่งตำบล   ทำให้พื้นที่ของสุขาภิบาลแม่คำ   ตั้งอยู่ส่วนกลางของตำบลแม่คำ  ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก   เป็นพื้นที่ของหมู่บ้าน  อื่นๆ    ในส่วนที่เหลือของตำบลแม่คำมีการเปลี่ยนแปลงเลขหมายของหมู่บ้านขึ้นใหม่   บ้านหมู่ที่ 11  เปลี่ยนเป็นหมู่ที่  8  หมู่ที่  14  เปลี่ยนเป็นหมู่ที่  10
            พ.ศ. 2530   เมื่อมีการตั้งกิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวงขึ้น   ได้มีการแยกหมู่บ้านในตำบลแม่คำที่อยู่ในเขตภูเขาสูงให้ไปอยู่ในกิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง    ทำให้ตำบลแม่คำมีหมู่บ้านเหลืออยู่ทั้งหมดจำนวน  11  หมู่บ้าน
            วันที่   16  พฤษภาคม   2540  บ้านแม่คำตลาด หมู่ที่ 2  ฟากทิศตะวันออกของถนนพหลโยธินได้แยกออกไปตั้งเป็นหมู่บ้านแม่คำบ้านทุ่ง  หมู่ที่  12  ทำให้สุขาภิบาลแม่คำมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นมาเป็น  5  หมู่บ้าน   หลังจากนั้นไม่นานบ้านม่วงคำ  หมู่ที่  11   ก็ทำการแบ่งหมู่บ้านแยกออกไปเป็นบ้านม่วงคำใหม่  หมู่ที่  13  อีกหนึ่งหมู่บ้าน    ทำให้ตำบลแม่คำมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นมาเป็นทั้งหมด  13  หมู่บ้าน
            วันที่   25  พฤษภาคม2542   สุขาภิบาลแม่คำ  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแม่คำ มีหมู่บ้านในเขตเทศบาล จำนวน   5  หมู่บ้าน  อาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านแม่คำหลังวัด  หมู่ที่  10 
            พ.ศ.  2549  บ้านแม่คำสบเปิน  หมู่ที่  1   ได้ทำการแยกหมู่บ้านออกไปเป็นบ้านแม่เปิน หมู่ที่  14  อีกหนึ่งหมู่บ้าน    ทำให้เทศบาลตำบลแม่คำมีหมู่บ้านในเขตเทศบาล  เพิ่มขึ้นมาเป็น  6  หมู่บ้านดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
            พ.ศ.2550   เมื่อภารกิจในอำนาจหน้าที่   และบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่คำมีมากขึ้นสำนักงานที่ทำการหลังเก่ามีสภาพคับแคบ     ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและการให้บริการประชาชน   เทศบาลตำบลแม่คำ     จึงได้ทำการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแห่งประเทศไทย   จำนวน  12,082,000  บาท   มาสร้างอาคารสำนักงานหลังปัจจุบัน
ในพื้นที่ของบ้านแม่คำสบเปิน  หมู่ที่  1   ส่วนอาคารสำนักงานหลังเก่า    ได้ใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
            พ.ศ.  2552  เทศบาลตำบลแม่คำ   ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น     จึงได้ทำการรับโอนโรงเรียนบ้านแม่คำสบเปิน   มาเป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล    แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า   โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ ( แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล )  
            เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่คำ     ยกฐานะขึ้นมาจากการเป็นสุขาภิบาล    มีหมู่บ้านในเขตเทศบาลจำนวน6  หมู่บ้านจากจำนวนทั้งหมด  14  หมู่บ้านของตำบลแม่คำ    หมู่บ้านอื่นๆ ที่เหลืออยู่นั้น   เดิมนั้นอยู่ในรูปแบบของการปกครองแบบสภาตำบล   แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสุดท้ายก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลทำให้ปัจจุบันตำบลแม่คำจึงประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในรูปแบบของเทศบาลตำบล   จำนวน  2  แห่ง  คือ  1.  เทศบาลตำบลแม่คำ    2.เทศบาลตำบลสายน้ำคำ.
 
 
   
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์