750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 ติดต่อสอบถาม
 การใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 อำนาจหน้าที่
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2559
เจตจำนงสุจริต และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริต และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดซื้อจัดจ้าง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การป้องกันการทุจริต
 การป้องกันการทุจริต
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  ข้อมูลทั่วไป  
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
 

- ยุทศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ

 


วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คำ

“ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


สำนักปลัด
 

               "ชุมชนเข้มแข็ง     สังคมปลอดภัย     ใส่ใจบริการ     ประสานความร่วมมือ"  
 

            ชุมชนมีความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการมีผู้นำที่มีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและกัน มีการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่อาศัย มีการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี รวดเร็ว ด้วยความรู้และทักษะที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องมุ่งผลสำเร็จต่อการปฏิบัติหน้าที่และผู้รับบริการ ร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และกิจกรรมที่ต้องกระทำให้บรรลุวันถุประสงค์ โดยไม่ทำให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ำกัน

      
 

กองคลัง
 

    "ภาษีฯ เป็นธรรม         เร่งนำไปพัฒนา
  พัสดุจัดหา                 คุ้มค่าโปร่งใส
การเงินฉับไว                  ยึดมั่นในคุณธรรม"

 

                มีการจัดเก็บภาษี ตามระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดเพื่อนำรายได้มาพัฒนาชุมชน
                การจัดหาพัสดุ เพื่อเกิดความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงิน ความโปร่งใส ความประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาร ดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
                 การเงินและบัญชี มุ่งเน้นการพัฒนาการปฏิบัติงาน นำความรู้มาประยุกต์ใช้ สามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รักษาระเบียบวินัย คุณธรรม คำถึงถึงจรรยาบรรณอาชีพ และรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม เพื่อรองรับเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

 
 

กองช่าง

"ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า     ประชาชนอยู่ดี     บริการรวดเร็ว
ประสานความสามัคคีในหน่วยงาน     ร่วมกันพัฒนา"

 

               ดำเนินการตามแผนงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านการจราจร ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน น้ำประปาและไฟฟ้าสาธารณะ ให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ร่วมมือกับส่วนราชการในหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์
 

 

กองสาธารณสุข

"เมื่องน่าอยู่   สู่ความร่มรื่น 
ก้าวนำด้านการเกษตรปลอดสารพิษแบบครบวงจร
ทุกชีวีสุขภาพดีมีพลานามัย   ห่างไกลโรค   
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

   

   

กองการศึกษา

  "การศึกษาเพื่อชุมชน             สังคมปลอดภัย
ก้าวไกลเทคโนโลยี             วัฒนธรรมประเพณีเด่น"

  

                มีการจัดการศึกษาถือเป็นการบริการสาธารณะ มุ่งหวังให้คนในชุมชนได้ศึกษา เรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาความอัธยาศัย ซึ่งความรู้เป็นเครื่องมือที่ยั่งยืนในการพัฒนาคนให้ร่วมกันสร้างสังคมให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางสังคม ภายใต้การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต สื่อดาวเทียม แท็ปเล็ต หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมโลก และหวนกลับมาอนุรักษ์ สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของไทย ให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

 
   
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์