750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 ติดต่อสอบถาม
 การใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 อำนาจหน้าที่
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2559
เจตจำนงสุจริต และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริต และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดซื้อจัดจ้าง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การป้องกันการทุจริต
 การป้องกันการทุจริต
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  ข้อมูลทั่วไป  
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
  1.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

2
.ส่วนที่ 1

3
.ส่วนที่ 2

4
.ส่วนที่ 3

5
.ส่วนที่ 3 (ต่อ)

6
.ส่วนที่ 3 (ต่อ)

7
.แบบ ยท.01,02

8
.แบบ ยท.03(1)

9
.แบบ ยท.03(2)

1
0.แบบ ยท.03(3)

1
1.แบบ ยท.03(4)

1
2.แบบ ยท.03(5)

1
3.แบบ ยท.03(6)

14.ส่วนที่ 4

15.แบบ ผ07

16.แบบ ผ01 (ยุทธ 1 อุตสาหกรรมและการโยธา)

17.แบบ ผ01 (ยุทธ 1 งบกลาง)

18.แบบ ผ01 (ยุทธ 2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

19.แบบ ผ01 (ยุทธ 2 การเกษตร)

20.แบบ ผ01 (ยุทธ 3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

21.แบบ ผ01 (ยุทธ 3 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

22.แบบ ผ01 (ยุทธ 3 งบกลาง)

23.แบบผ01 (ยุทธ 4 บริหารงานทั่วไป)

24.แบบ ผ01 (ยุทธ 4 การศึกษา)

25.แบบ ผ01 (ยุทธ 4 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

26.แบบ ผ01 (ยุทธ 4 การศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ)

27.แบบ ผ01 (ยุทธ 5 บริหารงานทั่วไป)

28.แบบ ผ01 (ยุทธ 5 รักษาความสงบภายใน)

29.แบบ ผ01 (ยุทธ 5 สาธารณสุข)

30.แบบ ผ01 (ยุทธ 5 การเคหะและชุมชน)

31.แบบ ผ01 (ยุทธ 5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

32.แบบ ผ01 (ยุทธ 5 การเกษตร)

33.แบบ ผ01 (ยุทธ 6 บริหารงานทั่วไป)

34.แบบ ผ01 (ยุทธ 6 การรักษาความสงบภายใน)

35.แบบ ผ01 (ยุทธ 6 การศึกษา)

36.แบบ ผ01 (ยุทธ 6 สาธารณสุข)

37.แบบ ผ01 (ยุทธ 6 สังคมสงเคราะห์)

38.แบบ ผ01 (ยุทธ 6 เคหะและชุมชน)

39.แบบ ผ01 (ยุทธ 6 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

40.แบบ ผ01 (ยุทธ 6 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

41.แบบ ผ01 (ยุทธ 6 อุตสาหกรรมและการโยธา)

42.แบบ ผ01 (ยุทธ 6 การพาณิชย์)

43.แบบ ผ02 (ยุทธ 3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

44.แบบ ผ02 (ยุทธ 3 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

45.แบบ ผ02 (ยุทธ 4 บริหารงานทั่วไป)

46.แบบ ผ02 (ยุทธ 4 การศึกษา)

47.แบบ ผ02 (ยุทธ 4 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)


48.แบบ ผ02 (ยุทธ 5 สาธารณสุข)

49.แบบ ผ02 (ยุทธ 6 บริหารงานทั่วไป)

50.แบบ ผ03

51.แบบ ผ05

52.แบบ ผ08

53.ส่วนที่ 5

54.คำนำ

55.หน้าปก สารบัญ

 
   
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์