750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
 ติดต่อสอบถาม
 อำนาจหน้าที่
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
แผนและผลการดำเนินงาน
 แผนและผลการดำเนินงาน
เทศบัญญัติและการใช้จ่ายงบประมาณ
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 การใช้จ่ายงบประมาณ
 เทศบัญญัติอื่นๆ
เจตจำนงสุจริต
 เจตจำนงสุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผน และ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผน และ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การป้องกันการทุจริต
 การป้องกันการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  ข้อมูลพื้นฐาน  
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
 

แผนพัฒนา 3 ปี 2559 - 2561

ปก

ส่วนที่ 1  บทนำ

่วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คำในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2557)

ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

             ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
         
             -  แนวทางการก่อสร้าง  บูรณะซ่อมแซมสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐาน
             -  นวทางการจัดหา/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
             -  นวทางการจัดการจราจรและประชาสัมพันธ์

             ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  และเสริมความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

             
             -  นวทางการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
             -  แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

 
              ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การแก้ปัญหาความยากจนและคุณค่าทางสังคม

              - แนวทางการบริการสวัสดิการสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ญาติ 
             - แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
             - แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและยาเสพติด
             - แนวทางการดำเนินการเพื่อให้มีสถานที่ออกกำลังการและส่งเสริมการออกกำลังกาย


            ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
             - แนวทางการส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติได้ในชุมชน
             - แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น


            ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             - แนวทางการส่งเสริมงานบริการสาธารณสุขแบบบูรณาการ
             - แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
              

             ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
             - แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
            - แนวทางการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
            - แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

            บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

            ส่วนที่ 4  แนวทางการติดตามประเมินผล

               ภาคผนวก
 
   
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์