750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 คำขวัญ และ วิสัยทัศน์
 ระเบียบ
 ติดต่อสอบถาม
 งบปี
 งบการเงิน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2559
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  บุคลากร โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ  
 

นายพิทักษ์ กาบแก้ว  
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ  
นายวสันต์ ซาวคำเขต  
ครู (คศ.3)  
นางวารินทร์ กาบแก้ว  
ครู (คศ.3)  
นายวิโรจน์ ตุ่นศรี  
ครู (คศ.3)  
นางสาววาสนา ท่าดีสม  
ครู (คศ.2)  
นางสุพาณี คำก้อน  
ครู (คศ.1)  
นายธีรยุทธ สมบัติใหม่  
ครู (คศ.1)  
นายภานุพงษ์ จอมภา  
ครู (คศ.1)  
นางสาวดรุณพร วุฒินนท์ชัย  
ครู (คศ.1)  
นางสาวอาทิตยา อะทะวงษา  
ผู้ช่วยครู  
นางสาวกรรณิการ์ เหล่ายานะ  
ผู้ช่วยครู  
นางสาวรจนา จันทาพูน  
ผู้ช่วยครู  
นางสาวนิตยา ปาเปาอ้าย  
ผู้ช่วยครู  
นางสาวสุดารัตน์ ภูมิรัตน์  
ผู้ช่วยครู  
นางสาวเจนจิรา แก่นจันทร์  
ผู้ช่วยครู  
นางอรอาภา จาคำคง  
ผู้ช่วยครู  
นายพิชญ์ ติ๊บเบชา  
ผู้ช่วยครู  
นายมาโนช เขื่อนแก้ว  
ผู้ช่วยครู  
นายอัมพร กุนามา  
นักการภารโรง  

 
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ และ วิสัยทัศน์
ระเบียบ
งบปี
ติดต่อสอบถาม
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์