750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
   
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  บุคลากร โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ  
 

นายพิทักษ์ กาบแก้ว  
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ  
นางวารินทร์ กาบแก้ว  
ครู (คศ.3)  
นายวิโรจน์ ตุ่นศรี  
ครู (คศ.3)  
นางสาววาสนา ท่าดีสม  
ครู (คศ.2)  
นางสุพาณี คำก้อน  
ครู (คศ.1)  
นายธีรยุทธ สมบัติใหม่  
ครู (คศ.1)  
นายภานุพงษ์ จอมภา  
ครู (คศ.1)  
นางสาวดรุณพร วุฒินนท์ชัย  
ครู (คศ.1)  
นางสาวนิตยา ปาเปาอ้าย  
ครูผู้ช่วย  
นางสาวฐิติชญาณ์ พรมวังขวา  
ครูผู้ช่วย  
นางสาวกรรณิการ์ เหล่ายานะ  
 
นางสาวรจนา จันทาพูน  
 
นางสาวสุดารัตน์ ภูมิรัตน์  
ผู้ช่วยครู  
นางสาวเจนจิรา แก่นจันทร์  
ผู้ช่วยครู  
นายพิชญ์ ติ๊บเบชา  
ผู้ช่วยครู  
นายมาโนช เขื่อนแก้ว  
ผู้ช่วยครู  
นายอัมพร กุนามา  
 
นายนิทัศน์ ไชยเสน  
ภารโรง  

 
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์