750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
   
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  บุคลากร สำนักปลัดเทศบาล  
 

นายชัยชาญ รัตนพนาวงษ์  
ปลัดเทศบาลตำบลแม่คำ  
นายมนตรี ยานะนวล  
รองปลัดฯ  
นางชุตินันต์ คำสมุทร  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ  
นายอนุวัตร ชาวไทย  
นิติกร  
นางริษฎีพร ศรีประเสิรฐ  
 
นายพงษ์พิพัฒน์ ดอกจือ  
 
นางสาวเนตรดาว ใจปินตา  
 
นางณฤนีย์ สุขใจมุข  
 
นางศิริขวัญ นาใจ  
 
นายสุรเชษฐ จ๊ะใจ  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  
นางสาวพัชราภรณ์ ไมตรีจิตร  
 
นางสาวลัดดา แปงชมภู  
 
นางสาวเอมินี จันทร์ถา  
 
นางชูศรี สุริยะโชติ  
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
นางสาวณัฐชานันท์ ปัญญา  
 
นางสาววันนิดา เตมียะ  
 
นายเจษฎา แช่มรัมย์  
 
นายอุทัย สุขใจมุข  
 
นายทวิทย์ พันวัน  
 
นายทวี มะโนจิต  
 
นางนฤมล กุนามา  
 
นายเฉลิมวุฒิ ปุระเสาร์  
 
นายบุญยืน อาริยะเครือ  
 
นายประดิษฐ์ ใจปินตา  
 
นายวสันต์ คุณะดอย  
 
นายสุคำ คำเวียงสา  
 
นายดำรงค์ ไตรมิตร  
 
นายจัน ตีคำ  
 
นางนวลจันทร์ อัมปะยัง  
 
นางสาวกรองทอง คำเงิน  
 

 
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์