750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  กิจกรรม  
 

 
คณะติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะฯ
 
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีการหล่อเทียนและการแห่เทียน ประจำปี 2562
 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 
ขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษีและยื่นแบบตามระยะเวลาที่กำหนด ประจำปี 2561
 
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
โครงการสืบชะตาแม่น้ำคำ
 
โครงการ To Be 1
 
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนฯ หมู่ที่ 2
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนฯ หมู่ที่ 12
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนฯ หมู่ที่ 14
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนฯ หมู่ที่ 8
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนฯ หมู่ที่ 1
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
 
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
 
งานของดีอำเภอแม่จัน ประจำปี 2562
 
บริการฮับภาษีถึงบ้าน ประจำปี พ.ศ.2562
 
เทศบาลตำบลแม่คำ เชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
 
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำเดือนธันวาคม 2561
 
คณะศึกษาดูงานจาก ทต.บ้านโปร่ง จ.อุดรธานี
 
โครงการรณรงค์ลดขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
โครงการสวนในบ้าน อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
 
โครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ
 
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีการหล่อเทียนและการแห่เทียน ประจำปี 2561
 
โครงการรณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบความเดือดร้อน ให้แก่ นายนวล ภิญโญฤทธิ์
 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2 ส
 
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจ
 
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์