750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 ติดต่อสอบถาม
 การใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 อำนาจหน้าที่
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2559
เจตจำนงสุจริต และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริต และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดซื้อจัดจ้าง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การป้องกันการทุจริต
 การป้องกันการทุจริต
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  กิจกรรม  
 

 
บริการฮับภาษีถึงบ้าน ประจำปี พ.ศ.2562
 
เทศบาลตำบลแม่คำ เชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
 
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำเดือนธันวาคม 2561
 
คณะศึกษาดูงานจาก ทต.บ้านโปร่ง จ.อุดรธานี
 
โครงการรณรงค์ลดขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
โครงการสวนในบ้าน อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
 
โครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ
 
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีการหล่อเทียนและการแห่เทียน ประจำปี 2561
 
โครงการรณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบความเดือดร้อน ให้แก่ นายนวล ภิญโญฤทธิ์
 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2 ส
 
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจ
 
โครงการอบรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ 14 บ้านแม่เปิน
 
โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 10 บ้านแม่คำหลังวัด
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน
 
โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำบ้านทุ่ง
 
ร่วมเดินขบวนรณรงค์การเล่นพนันฟุตบอลโลกและการเกิดอุบัติเหตุจราจร
 
ประชาสัมพันธ์ สินค้าและของดีเทศบาลตำบลแม่คำ
 
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร "โอโซนฟาร์ม"
 
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ(หอศิลป์) นายทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย
 
โครงการเรียนรู้จากความตาย ปีที่ 9
 
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลแม่คำ ร่วมจัดทำเสวียนไม้ไผ่เพื่อลดปริมาณขยะ ในบริเวณพื้นที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
 
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2561
 
โครงการ To Be Number One ประจำปี 2561
 
พิธีสืบชะตาแม่น้ำคำ ประจำปี 2561
 
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ปงน้อย อ.ดอยลาน จ.เชียงราย
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
 
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์