750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 คำขวัญ และ วิสัยทัศน์
 ระเบียบ
 ติดต่อสอบถาม
 งบปี
 งบการเงิน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2559
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  กิจกรรม  
 

 
โครงการ To Be Number One ประจำปี 2561
 
พิธีสืบชะตาแม่น้ำคำ ประจำปี 2561
 
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ปงน้อย อ.ดอยลาน จ.เชียงราย
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
 
โครงการข่วงการเรียนรู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
 
โครงการฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 2561
 
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
 
โครงการจัดการลุ่มน้ำแบบผสมผสาน
 
งานกาชาดและของดีอำเภอแม่จัน ประจำปี 2561
 
Change For Good "เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า" อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 
โครงการสวนในบ้าน อาหารปลอดภัย
 
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจ
 
คณะศึกษาดูงานจาก ทต.เขาดิน จ.สุพรรณบุรี
 
การตรวจเยี่ยมการปฏิบ้ติราชการของ อปท. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
 
พิธีเปิดศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่คำ
 
โครงการนักอนุรักษ์เทศบาล
 
โครงการรณรงค์ลดขยะในครัวเรือน
 
โครงการกบคืนนา ปลาคืนทุ่ง เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนจากทุ่ง
 
พิธีตักบาตรและถวายสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ
 
โครงการกำจัดยุงลาย ก่อนภัยร้ายมาเยือน ประจำปี 2560
 
พิธีถวายเทียนพรรษา วัดในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ ประจำปี 2560
 
โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
 
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีการหล่อเทียนและการแห่เทียน ประจำปี 2560
 
โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
 
โครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์
 
โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทต.แม่คำ
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 12
 
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ และ วิสัยทัศน์
ระเบียบ
งบปี
ติดต่อสอบถาม
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์