750 ปีเมืองเชียงราย  
 

 
   

  เมนูหลัก เทศบาล  
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 คำขวัญ และ วิสัยทัศน์
 ข้อมูลการติดต่อ
 งบปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 อำนาจหน้าที่
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559
เจตจำนงสุจริต
 เจตจำนงสุจริต ของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 เจตจำนงสุจริต ของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
การให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 
 
 
บุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองช่าง
โรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ
ประชาคมหมู่บ้าน
 ประชาคมหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน
 หมู่ที่ 1
 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
 หมู่ที่ 12
 หมู่ที่ 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   


  ผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด  
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
     
   
  กิจกรรม  
 

 
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีการหล่อเทียน
 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 
ขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษีและยื่นแบบตามระยะเวลาที่กำหนด ประจำปี 2561
 
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
โครงการสืบชะตาแม่น้ำคำ
 
โครงการ To Be 1
 
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนฯ หมู่ที่ 2
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนฯ หมู่ที่ 12
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนฯ หมู่ที่ 14
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนฯ หมู่ที่ 8
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนฯ หมู่ที่ 1
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
 
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
 
งานของดีอำเภอแม่จัน ประจำปี 2562
 
บริการฮับภาษีถึงบ้าน ประจำปี พ.ศ.2562
 
เทศบาลตำบลแม่คำ เชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
 
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำเดือนธันวาคม 2561
 
คณะศึกษาดูงานจาก ทต.บ้านโปร่ง จ.อุดรธานี
 
โครงการรณรงค์ลดขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
โครงการสวนในบ้าน อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
 
โครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ
 
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีการหล่อเทียนและการแห่เทียน ประจำปี 2561
 
โครงการรณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบความเดือดร้อน ให้แก่ นายนวล ภิญโญฤทธิ์
 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2 ส
 
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจ
 
โครงการอบรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ
 
     
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
  
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 

 

 
   
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
0-5377-9198
0-5377-9388
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์