เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY

ไฟล์ดาวน์โหลด

งานช่าง งานการศึกษา กิจกรรม / โครงการ งานพัสดุ OIT-ข้อมูลองค์กร
O3-อำนาจหน้าที่ O4-แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน O5-ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน O10-แผนดำเนินงานประจำปี O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13-มาตรฐานการปฏิบัติงาน O14-มาตรฐานการให้บริการ O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O17-รายงานการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน O18-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง O22-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน O25-สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี O27-การมีส่วนร่วม O28-เจตจำนงสุจริต O29-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O30-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O31-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O32-33-การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจรติ O33-ควบคุมภายใน เทศบัญญัติ แผน
IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA 2562
01 โครงสร้าง 02 ข้อมูลผู้บริหาร 03 อำนาจหน้าที่ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 05 ข้อมูลการติดต่อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 08 Q&A 09 Social Network 10 แผนดำเนินงานประจำปี 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 13 คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน 14 คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ 17 E-Service 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 32 ช่องการรับฟังความคิดเห็น 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
แผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาท้องถิ่น คู่มือประชาชน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายท้องถิ่น
การส่งเสริมความโปร่งใส ทต.แม่คำ
รายงานทางการเงิน งานแผนและงบประมาณ งานสาธารณะสุข กิจการสภาฯ แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน งานสารสนเทศ
เอกสาร-แบบฟอร์ม ต่างๆ
งานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบัญญัติ งานพัฒนารายได้ การจัดการองค์ความรู้ (KM)

คู่มือสำหรับประชาชน ทต.แม่คำ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ

โดย : เทศบาลแม่คำ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายออก

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายเข้า

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบผู้ตายเป็นใคร

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

โดย : เทศบาลแม่คำ

การรับแจ้งการเกิด

โดย : เทศบาลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

โดย : เทศบาลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

โดย : เทศบาลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

โดย : เทศบาลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

โดย : เทศบาลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

โดย : เทศบาลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว

โดย : เทศบาลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

โดย : เทศบาลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

โดย : เทศบาลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

โดย : เทศบาลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

โดย : เทศบาลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

โดย : เทศบาลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13

โดย : เทศบาลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

โดย : เทศบาลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

โดย : เทศบาลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

โดย : เทศบาลแม่คำ

การพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี

โดย : เทศบาลแม่คำ

การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543

โดย : เทศบาลแม่คำ

การใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

โดย : เทศบาลแม่คำ

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

โดย : เทศบาลแม่คำ

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

โดย : เทศบาลแม่คำ

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

โดย : เทศบาลแม่คำ

การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

โดย : เทศบาลแม่คำ

การแจ้งถมดิน

โดย : เทศบาลแม่คำ

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

โดย : เทศบาลแม่คำ

การแจ้งขุดดิน

โดย : เทศบาลแม่คำ

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

โดย : เทศบาลแม่คำ

การแจ้งเกิดเกินกำหนด

โดย : เทศบาลแม่คำ

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

โดย : เทศบาลแม่คำ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

โดย : เทศบาลแม่คำ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการ กรณีในเขต

โดย : เทศบาลแม่คำ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

โดย : เทศบาลแม่คำ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

โดย : เทศบาลแม่คำ

การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

โดย : เทศบาลแม่คำ

การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

โดย : เทศบาลแม่คำ

การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

โดย : เทศบาลแม่คำ

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

โดย : เทศบาลแม่คำ

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอหนังสือรับรองการเกิด

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอเลขที่บ้าน

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ %28ฉบับที่ 4%29 พ.ศ. 2551

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย%2Fบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

โดย : เทศบาลแม่คำ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

โดย : เทศบาลแม่คำ

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

โดย : เทศบาลแม่คำ

การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

โดย : เทศบาลแม่คำ