เทศบาลตําบลแม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

MAEKHAM MUNICIPALITY

ไฟล์ดาวน์โหลด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องมาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่คำ แนวปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย-คุณธรรม-จริยธรรมและป้องกันการทุจริต-เทศบาลตำบลแม่คำ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่คำ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี-ของเทศบาลตำบลแม่คำ คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ แผนต่างๆ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ งานช่าง งานการศึกษา กิจกรรม / โครงการ งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่คำ
OIT-ข้อมูลองค์กร
O3-อำนาจหน้าที่ O4-แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน O5-ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน O10-แผนดำเนินงานประจำปี O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13-มาตรฐานการปฏิบัติงาน O14-มาตรฐานการให้บริการ O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O17-รายงานการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน O18-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง O22-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน O25-สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี O27-การมีส่วนร่วม O28-เจตจำนงสุจริต O29-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O30-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O31-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O32-33-การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจรติ O33-ควบคุมภายใน เทศบัญญัติ แผน
IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA
01 โครงสร้าง 02 ข้อมูลผู้บริหาร 03 อำนาจหน้าที่ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 05 ข้อมูลการติดต่อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 08 Q&A 09 Social Network 10 แผนดำเนินงานประจำปี 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 13 คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน 14 คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ 17 E-Service 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 32 ช่องการรับฟังความคิดเห็น 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
แผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาท้องถิ่น คู่มือประชาชน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี การป้องกันการทุจริต กฏหมายท้องถิ่น
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)
การส่งเสริมความโปร่งใส ทต.แม่คำ
รายงานทางการเงิน งานแผนและงบประมาณ งานสาธารณสุข กิจการสภาฯ แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน งานสารสนเทศ
เอกสาร-แบบฟอร์ม ต่างๆ
งานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบัญญัติ งานพัฒนารายได้ การจัดการองค์ความรู้ (KM)

คู่มือสำหรับประชาชน ทต.แม่คำ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายออก

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายเข้า

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบผู้ตายเป็นใคร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การรับแจ้งการเกิด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งถมดิน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งขุดดิน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งเกิดเกินกำหนด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการ กรณีในเขต

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอหนังสือรับรองการเกิด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอเลขที่บ้าน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ %28ฉบับที่ 4%29 พ.ศ. 2551

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย%2Fบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ

การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

โดย : เทศบาลตำบลแม่คำ